Koninklijk Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 08 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de stabilisering van de spoorwegbedding van de lijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain van algemeen nut wordt verklaar

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2006014287
pub.
08/01/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de stabilisering van de spoorwegbedding van de lijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat de rotswanden en de taluds langs de lijn 37 Luik- Guillemins-Aachen te Dolhain na onderzoek als gevaarlijk werden erkend en sommige breuken in het terrein onder de spoorbedding doorlopen;

Overwegende de noodzaak de spoorbedding te stabiliseren en de studies die hebben uitgewezen dat de hiertoe beste oplossing erin bestaat plaatselijk het tracé van de spoorlijn recht te trekken, het tussenspoor te verbreden en de sporen onder te brengen in een tunnel en gesloten sleuf;

Overwegende dat de werken, getekend op het plan nr. 0A-0370-131.890.002 aan boven vermelde oplossing concreet vorm geeft;

Overwegende dat deze werken het aldus noodzakelijk maken de percelen aangeduid op het plan nr. 0A-0370-131.890-001 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain in bezit te nemen;

Overwegende dat bovenvermelde plannen in hun definitieve vorm tot stand zijn gekomen, rekening houdend met de resultaten van het openbaar onderzoek;

Overwegende dat de inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte omwille van klaarblijkelijke veiligheidsredenen een hoogdringend karakter heeft;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de stabilisering van de spoorwegbedding van de lijn 37 : Luik-Guillemins-Aachen de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Dolhain en opgenomen in het plan nr. 0A-0370-131.890-001, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormelde plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^