Koninklijk Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 13 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor aanvullende Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023289
pub.
13/12/2006
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor aanvullende Pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 52;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2004 houdende benoeming van acht leden van de Raad voor aanvullende pensioenen;

Gelet op de aanduiding door de Minister van Werk;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag uit hun functie van lid van de Raad voor aanvullende pensioenen als vertegenwoordiger van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt verleend aan : de heer Michel Jadot; de heer Jan Rombouts.

Art. 2.Worden benoemd tot lid van de Raad voor aanvullende pensioenen, als vertegenwoordiger van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : de heer Harry Bocksteins;

Mevr. Daniella Pierreux.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^