Koninklijk Besluit van 05 december 2006
gepubliceerd op 07 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een facultatieve toelage van 51.000 EUR aan de Provincie West-Vlaanderen als financiële steun in de investeringskosten voor de realisatie van het vogelopvangcentrum aan de kust, meer bepaald in het Provinciaal Domein

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022058
pub.
07/02/2007
prom.
05/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot toekenning van een facultatieve toelage van 51.000 EUR aan de Provincie West-Vlaanderen als financiële steun in de investeringskosten voor de realisatie van het vogelopvangcentrum aan de kust, meer bepaald in het Provinciaal Domein Raversyde


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op programma 25.55.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op de artikelen 14 en 22;

Overwegende artikel 4, § 6, van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België;

Overwegende dat het mariene milieu in de Belgische zeegebieden bijzonder kwetsbaar is;

Overwegende dat de druk die uitgeoefend wordt door menselijke activiteiten op het mariene milieu soms zijn draagkracht te boven gaat en leidt tot vervuilingsincidenten met vele dierlijke slachtoffers;

Overwegende dat naast het voeren van een preventief beleid voldoende capaciteit op land gerealiseerd moet worden om deze slachtoffers op te vangen en te verzorgen;

Overwegende dat de investeringstoelage een essentiële bijdrage vertegenwoordigt om de bouwheer in staat te stellen de nieuwbouw van het vogelopvangcentrum Raversyde te Oostende te verwezenlijken, teneinde zo de opvang- en verzorgingscapaciteit van zeevogelslachtoffers te kunnen ontwikkelen;

Gelet op het belang van de opvang van dierlijke slachtoffers ten gevolge van verontreiniging van het mariene milieu;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 51.000 EUR aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 55.51.63.41 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2006, wordt verleend aan de Provincie West-Vlaanderen als financiële steun in de investeringskosten voor de realisatie van het vogelopvangcentrum aan de kust, meer bepaald in het Provinciaal Domein Raversyde.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer van 091-0098036-95 van de Provincie West-Vlaanderen, met zetel Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (met vermelding « nieuwbouw vogelopvangcentrum Raversyde »). § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde kosten m.b.t. de periode 1 november 2006 - 30 oktober 2007, alsmede van een activiteitenrapport.

Art. 3.§ 1. De vorderingen voor uitbetaling van de toelage vergezeld van de bewijsstukken, worden ten laatste op 15 november 2007 in drie exemplaren ingediend bij het directoraat-generaal Leefmilieu, Eurostation, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht : « Voor echt en waar verklaard voor de som in EUR van ........... (in cijfers) .......................... (in letters) ».

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^