Koninklijk Besluit van 05 december 2011
gepubliceerd op 23 december 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003435
pub.
23/12/2011
prom.
05/12/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, artikel 4, § 2, 1°, gewijzigd door de wet van 15 december 2004;

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, artikel 7, § 2, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden;

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank, gegeven op 15 september 2011;

Gelet op advies 50.392/2 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het aangewezen is artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden aan te passen aan de evoluties die volgen uit de wijziging van artikel 4 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium door artikel 19 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, in het bijzonder wat betreft de opheffing van het beginsel van « unieke en directe toegang » tot het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België;

Overwegende dat de categorieën van bemiddelaars, waarvan de rekeningen voor effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden bij het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België toegelaten zijn, moeten worden uitgebreid gelet op de toename van de uitgiften in vreemde munten en de ermee gepaard gaande noodzaak tot toegankelijkheid van het effectenvereffeningsstelsel voor een groter aantal bemiddelaars;

Overwegende dat ook de deelnemers die vereffeningsinstelling zijn of de functie van « paying agent » vervullen voor om het even welke lopende uitgifte voortaan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden zullen mogen aanhouden op rekeningen bij het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België;

Overwegende dat deze nieuw toegelaten categorieën van bemiddelaars gelet op de aard van hun activiteiten uitstekend geplaatst zijn om cashstromen in « vreemde munten » of in rekeneenheden te verwerken;

Overwegende dat voormelde uitbreiding de verhandelbaarheid van effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden verbetert en dus de goede werking van het effectenvereffeningsstelsel ten goede komt;

Overwegende dat voor de omschrijving van het begrip « vreemde munten » voortaan verwezen wordt naar de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiewisselkoersen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 26 november 1998, 28 april 1999 en 20 december 2000, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De bemiddelaars, waarvan de rekeningen voor effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden bij het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België toegelaten zijn, zijn de volgende instellingen : a) de Nationale Bank van België;b) Clearstream Banking SA en Euroclear France;c) Euroclear Bank SA/NV;d) de deelnemer, zijnde de emittent of de instelling die is belast met de financiële dienstverlening van de effecten in kwestie;e) een andere deelnemer dan deze bedoeld onder b), c) en d), die hetzij een vereffeningsinstelling is zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, hetzij een instelling is belast met de financiële dienst van een lopende uitgifte in het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België.»; 3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.De in dit besluit bedoelde vreemde munten zijn de valuta waarvoor de Europese Centrale Bank dagelijks referentiewisselkoersen ten opzichte van de euro publiceert. »

Art. 2.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 2°, gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 november 1998, als volgt vervangen : « 2° de laatste referentiewisselkoersen gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. »

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^