Koninklijk Besluit van 05 december 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009003
pub.
16/01/2012
prom.
05/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikelen 172 en 177, § 2, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2007 pub. 30/03/2007 numac 2006009900 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere graden sluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2011;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité, gegeven op 25 maart 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 6 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsformatie van de griffies bij de hoven en rechtbanken, wordt vastgesteld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De personeelsformatie van de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken, wordt vastgesteld als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Ingeval een betrekking van medewerker vrij komt, kan deze op advies van de betrokken hoofdgriffier of hoofdsecretaris worden geschrapt en van rechtswege worden vervangen door een betrekking van assistent, tot het volgend totaal aan betrekkingen van assistent is bereikt : - 21 bij de griffie van het Hof van Cassatie; - 7 bij het parketsecretariaat van het Hof van Cassatie; - 94 bij de griffies van de hoven van beroep; - 69 bij de parketsecretariaten van de hoven van beroep; - 21 bij het parketsecretariaat van het federaal parket; - 51 bij de griffies van de arbeidshoven; - 32 bij de parketsecretariaten van de arbeidshoven; - 580 bij de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg; - 748 bij de parketsecretariaten van de rechtbanken van eerste aanleg; - 237 bij de griffies van de rechtbanken van koophandel; - 171 bij de griffies van de arbeidsrechtbanken; - 130 bij de parketsecretariaten van de arbeidsrechtbanken; - 170 bij de griffies van de politierechtbanken; - 262 bij de griffies van de vredegerechten.

De verdeling van deze betrekkingen gebeurt proportioneel in de verschillende rechtsmachten.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 16 janvier 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Justitie en de Staatssecretaris bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^