Koninklijk Besluit van 05 december 2011
gepubliceerd op 12 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van het Comité van experten inzake ondervoeding van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024030
pub.
12/01/2012
prom.
05/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van het Comité van experten inzake ondervoeding van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten, artikel 22bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 20 november 2009, Gelet op advies 47.880/3 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Comité van experten inzake ondervoeding van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan, hierna genoemd « het Comité », werkt aan de implementatie van maatregelen om op een efficiënte manier de problematiek van ondervoeding in ziekenhuizen, rusthuizen en thuiszorg aan te pakken.

Art. 2.Het Comité is samengesteld uit een Voorzitter en volgende leden : 1° vier specialisten met ervaring in klinische voeding en/of geriatrie;2° vier diëtisten met ervaring op het vlak van ondervoeding;3° vier verpleegkundigen met ervaring op het vlak van ondervoeding;4° twee vertegenwoordigers van organisaties actief in de thuiszorg;5° één expert van het korps der ziekenhuisapothekers;6° één vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering;7° de voorzitter van de strategische krachtlijn 5 « ondervoeding in ziekenhuizen, rusthuizen en in de thuiszorg » van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan, lid van de expertenstuurgroep van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan;8° één co-coördinator van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan;9° één vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze mandaten gelden voor een periode van drie jaar.

De leden van het Comité worden voorgedragen door de Directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De minister bevoegd voor Volksgezondheid wijst de leden en de voorzitter van het Comité aan.

Art. 3.Het Comité stelt een huishoudelijk reglement op.

Art. 4.Het Comité vergadert tweemaandelijks, uitgezonderd juli en augustus.

Art. 5.De Voorzitter en de leden, uitgezonderd ambtenaren, krijgen volgende vergoedingen : 1° de leden krijgen een zitpenning van 25 euro voor de vergaderingen waaraan ze deelnemen;2° de Voorzitter krijgt een zitpenning van 50 euro voor de vergaderingen waaraan hij deelneemt;3° de reiskosten worden terugbetaald overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^