Koninklijk Besluit van 05 december 2014
gepubliceerd op 28 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de tegemoetkoming van de werkgever

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014206779
pub.
28/01/2015
prom.
05/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de reiskosten van de arbeiders (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de reiskosten van de arbeiders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Kris PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014 Tegemoetkoming van de werkgevers in de reiskosten van de arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 17 juni 2014 onder het nummer 121733/CO/152) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de instellingen die vanaf 27 augustus 2011 ressorteren onder het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die op de Franstalige taalrol ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ingevolge de wijziging van het bevoegdheidsgebied ervan bij koninklijk besluit van 12 juli 2011.

Onder "werknemers" worden de werklieden en de werksters verstaan. HOOFDSTUK II. - Tegemoetkoming van de werkgevers

Art. 2.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, gesloten op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerprijs van de werknemers, wordt de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers als volgt vastgesteld : De werkgever zal een gedeelte van de kosten in verband met het gebruik van een vervoermiddel door de werknemer terugbetalen en zal zich daarbij baseren op de tabel van forfaitaire bedragen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, en dit zowel voor de treinreizen als voor reizen met een ander openbaar vervoermiddel en voor de reizen met een privévoertuig.

In alle hierboven vermelde gevallen, is deze tegemoetkoming enkel verschuldigd voor de werknemers die wonen op een afstand van minimaal 5 km van hun arbeidsplaats.

Art. 3.Voor de reizen die per fiets gebeuren tussen de verblijfplaats en de tewerkstellilngsplaats en omgekeerd, betaalt de werkgever een vergoeding van 0,22 EUR per afgelegde kilometer, zonder minimumgrens van het aantal kilometer. HOOFDSTUK III. - Modaliteiten en tijdstip van terugbetaling

Art. 4.De terugbetaling van de vervoerskosten waarvan sprake in de artikelen 2 en 3 zal ten minste één keer per maand gebeuren, voor zover de nodige documenten aan de werkgever werden bezorgd.

De berekening van de tegemoetkoming in de reiskosten is gebaseerd op de afstand heen-terug.

De verklaring op erewoord waarvan sprake in artikel 5 zal één keer per maand gebeuren, en dit voor de afgelopen maand.

Bij gebruik van een jaarabonnement kunnen de werkgever en de werknemer tot een akkoord komen voor een tegemoetkoming en een éénmalige terugbetaling.

Art. 5.De financiële tegemoetkoming waarvan sprake in artikelen 2 en 3 wordt berekend : - op voorlegging van het nominatief abonnement in geval van gebruik van een openbaar vervoermiddel; - in functie van het aantal effectieve reizen vermeld in de verklaring op erewoord in geval van reizen met een privévoertuig; - op basis van de verklaring op erewoord en in functie van het aantal effectieve reizen in geval van gebruik van de fiets.

Elke foutieve verklaring op erewoord brengt de terugbetaling teweeg van de tegemoetkoming in de reiskosten. HOOFDSTUK IV. - Gebruik van een ander openbaar vervoermiddel dan de trein

Art. 6.Het bedrag van de tegemoetkoming is verschillend al naar gelang de prijs van het vervoer evenredig is tot de afstand of de prijs vast is ongeacht de afstand : - als de prijs van het vervoer evenredig is met de afstand, is de tegemoetkoming van de werkgever gelijk aan de tegemoetkoming in de prijs van de treinkaart (sociaal abonnement) voor een overeenstemmende afstand zonder meer te bedragen dan 75 pct. van de reële vervoerprijs; - Als de prijs vast is, is de tegemoetkoming van de werkgever forfaitair en geplafonneerd op 71,8 pct. van de prijs die effectief wordt betaald door de werknemer, zonder het bedrag te mogen overschrijden van de tegemoetkoming voor het gebruik van een treinkaart voor een afstand van 7 km.

Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vermeld in de artikelen 2 en 3 worden de gunstigere situaties inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerskosten op het gebied van de instelling gehandhaafd. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 1977 (4503/CO/152) wordt vervangen door deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2014 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door elke partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden per ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 december 2014.

De Minister van Werk, Kris PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^