Koninklijk Besluit van 05 december 2019
gepubliceerd op 06 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organis

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2019031169
pub.
06/01/2020
prom.
05/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019031169

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


5 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong sluiten betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

Gelet op verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van uitvoeringsbesluit 2014/178/EU;

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 6bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1981 en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997 en artikel 20, § 1, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997;

Gelet op de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 7, § 3 en artikel 8, tweede alinea;

Gelet op de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 1, § 2 en § 3, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005 en artikel 5, tweede lid, 2°, 4°, 8° et 9° gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong sluiten betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijk oorsprong;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 21 november 2018 en op 20 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 september 2019;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 22 december 2018;

Gelet op advies nr. 65.489/3 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 16 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest wordt een alinea toegevoegd luidende : "In geval van overmacht wordt de waarde van de af te maken varkens door de beheerder van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten definitief vastgelegd op basis van de inventaris opgemaakt door de officiële dierenarts in toepassing van artikel 4, paragraaf 3, a) en volgens de waardetabel vermeld in het eerste lid.".

Art. 2.In artikel 20, § 3, f) van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder het vierde streepje vervangen als volgt : "- het verse vlees dat van deze varkens is verkregen, wordt gemerkt met een bijzonder merk als bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong Het Agentschap kan opleggen dat dit vlees wordt onderworpen aan een door het Agentschap bepaalde behandeling in een inrichting die het aanwijst.".

Art. 3.1° In bijlage V, I., van het koninklijk besluit van 22 december 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong sluiten tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong wordt de eerste zin vervangen als volgt : "Voor menselijke consumptie geschikt bevonden vlees - met uitzondering van voor menselijke consumptie geschikt bevonden varkensvlees afkomstig uit beschermingsgebieden of toezichtsgebieden zoals bepaald in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, alsook voor menselijke consumptie geschikt bevonden varkensvlees dat onderworpen is aan beperkingen inzake handel en verkoop op basis van de regelgeving ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest - dat afkomstig is van een grondgebied of een deel van een grondgebied dat niet voldoet aan alle veterinairrechtelijke voorschriften, zoals vermeld in het koninklijk besluit van 13 mei 2005 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong :". 2° Bijlage V van het zelfde besluit wordt aangevuld met IV., luidende : "IV. Merken op varkensvlees afkomstig uit beschermingsgebieden of toezichtsgebieden zoals bepaald in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, alsook voor menselijke consumptie geschikt bevonden varkensvlees onderworpen aan beperkingen inzake handel en verkoop op basis van de regelgeving ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest.

Voor menselijke consumptie geschikt bevonden varkensvlees afkomstig uit beschermingsgebieden of toezichtsgebieden zoals bepaald in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, alsook voor menselijke consumptie geschikt bevonden varkensvlees onderworpen aan beperkingen inzake handel en verkoop op basis van de regelgeving ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest : * vorm : rond met horizontale lijnen tussen de tekstvelden; * diameter : 6,5 cm; * letters : 0,8 cm hoog; * cijfers : 1 cm hoog; * aanduidingen : - in het bovenste tekstveld : BELGIE of BE; - in het tweede tekstveld : het erkenningsnummer van het slachthuis; - in het derde tekstveld : de initialen EG; - in het vierde tekstveld : gegevens aan de hand waarvan de officiële dierenarts die het vlees heeft gekeurd, kan worden geïdentificeerd; - in het onderste tekstveld : AVP.".

Art. 4.1° In artikel 17, paragraaf 3, van het koninklijk besluit van 30 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong sluiten betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden de woorden "punt I" vervangen door "punt I of IV". 2° Artikel 17, paragraaf 3, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een zin luidende als volgt : "Dit identificatiemerk mag alleen worden aangebracht onder rechtstreeks toezicht van de officiële dierenarts.". 3° Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : " § 4.In afwijking van artikel 5, 1., b) van voornoemde verordening (EG) nr. 853/2004 is het identificatiemerk op varkensvleesgehakt, varkensvleesbereidingen, varkensvleesproducten en alle andere producten die varkensvlees bevatten, afkomstig van varkens uit beschermingsgebieden of toezichtsgebieden zoals bepaald in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004022188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest sluiten betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, alsook diegene die onderworpen zijn aan beperkingen inzake handel en verkoop op basis van de regelgeving ter bestrijding van de Afrikaanse varkenspest, in overeenstemming met volgend model : * vorm: rond met horizontale lijnen tussen de tekstvelden; * letters en cijfers : leesbaar en onuitwisbaar; * aanduidingen : - in het bovenste tekstveld : BELGIE of BE; - in het tweede tekstveld : het erkenningsnummer van de inrichting; - in het derde tekstveld : de initialen EG; - in het vierde tekstveld : gegevens aan de hand waarvan de officiële dierenarts die het vlees heeft gekeurd, kan worden geïdentificeerd; - in het onderste tekstveld : AVP. Dit identificatiemerk mag alleen worden aangebracht onder rechtstreeks toezicht van de officiële dierenarts.".

Art. 5.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^