Koninklijk Besluit van 05 februari 1997
gepubliceerd op 16 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016188
pub.
16/07/1997
prom.
05/02/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 1997. Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1995 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 21bis, ingevoegd bij de wet van 6 augustus 1993;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, uitgebracht op 18 april 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de financiële toestand van het sociaal statuut der zelfstandigen vereist dat onverwijld tot toewijzing van de binnen het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen beschikbare middelen wordt overgegaan;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 4 324,7 miljoen frank wordt afgenomen van de voor het jaar 1995 beschikbare middelen van het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoeld bij artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, en wordt binnen dit sociaal statuut toegekend aan het stelsel der rust- en overlevingspensioenen voor een bedrag van 1 528,7 miljoen en aan het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der gezondheidszorgen, voor een bedrag van 2 796,0 miljoen, ter aanzuivering van de tekorten van het jaar 1995.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^