Koninklijk Besluit van 05 februari 2009
gepubliceerd op 10 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003064
pub.
10/03/2009
prom.
05/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, laatst gewijzigd bij wet van 4 april 2006;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikelen 45 en volgende;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke bepalingen betreffende opdrachten van de CBFA, inzonderheid op artikel 1, § 1, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1988 tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het personeel van de Bankcommissie, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1997 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 en laatst gewijzigd bij wet van 4 april 2006, van de graden van de ambtenaren van de Controledienst voor de Verzekeringen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 40 gewijzigd bij de programma-wet van 5 augustus 2003;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voornoemde wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken;

Gelet op het advies nr. 40.021/I/P van de Vaste Commissie voor taaltoezicht gegeven op 27 mei 2008;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de Controledienst voor de Verzekeringen, die elk over een taalkader beschikten, sinds 1 januari 2004 nog slechts één enkele instelling vormen : de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen;

Dat de CBFA haar middelen moet kunnen aanpassen aan een omgeving in permanente evolutie;

Dat de rechtszekerheid van de aanwervingen waartoe zij in deze context overgaat een definitie van het taalkader van de instelling vooropstelt;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met het oog op de toepassing op de personeelsleden van de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de verschillende graden die een trap van de hiërarchie vormen vastgesteld als volgt : 1e trap : de graden van : directeur, adjunct-directeur, 2e trap : de graden van : adviseur, adjunct-adviseur, attaché, bestuursecretaris de betrekkingen overeenstemmend met de functies van klassen A4 en A3 van niveau A geïntegreerd op basis van de graden van de rangen 15 en 13; de betrekkingen overeenstemmend met de functies van klassen A3, A2 en A1 van niveau A geïntegreerd op basis van rang 10; 3e trap : de graden van : bureauchef, sectiechef, administratief secretaris, directiesecretaresse, de graden van niveau B; 4e trap : de graden van : secretaresse, klerk, de graden van niveau C; 5e trap : de graden van : hulpklerk, gespecialiseerd arbeider, de graden van niveau D; 6e trap : de graden van : deurwachter, niet-gespecialiseerd arbeider, de graad van technisch medewerker.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 7 maart 1988 tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het personeel van de Bankcommissie en het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen worden opgeheven.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^