Koninklijk Besluit van 05 februari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022060
pub.
05/03/2009
prom.
05/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikelen 54, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 2002, 55, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004, bekrachtigd bij de programmawet van 27 december 2004, en 56;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, laatst gewijzigd door de wet van 3 mei 2003, artikel 2bis, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen wordt verleend aan Mevr. De Rauw, Maria, plaatsvervangend lid, vertegenwoordigster van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Wordt benoemd, tot het einde van de termijn bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten tot benoeming van de voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, Mevr. Miclotte, Christine, als plaatsvervangster van de heer Livyns, Joël, werkend lid en vertegenwoordiger van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, ter vervanging van Mevr. De Rauw, Maria, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^