Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 13 juli 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2004002074
pub.
13/07/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, inzonderheid op artikel 3, § 1, 6°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2003 houdende de terbeschikkingstelling aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie;

Overwegende dat het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie dat belast werd met de inning van het kijk- en luistergeld, ter beschikking van de Staatsdiensten kan worden gesteld;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie waarvan de naam en de graad in de bijlage bij onderhavig besluit staan vermeld worden ter beschikking gesteld van de in de derde kolom van dezelfde bijlage vermelde diensten vanaf 1 juli 2004.

Art. 2.In de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 februari 2003 houdende de terbeschikkingstelling aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 september 2003, 23 januari 2004, 22 maart 2004 en 1 april 2004, worden de volgende vermeldingen op datum van 1 juli 2004 geschrapt : ANDRIANGE, Yvon, technicien;

LADRY, Lydia, technicien.

Art. 3.In de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 2004 en 1 april 2004, worden de volgende vermeldingen op datum van 1 juli 2004 geschrapt : FONTAINE, Sabine, technicien adjoint.

Art. 4.In de bijlage bij het koninklijk besluit van 22 maart 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 april 2004, worden de volgende vermeldingen op datum van 1 juli 2004 geschrapt : CONARD, Christian, technicien adjoint;

CRESTO, Jean, technicien adjoint;

DECHANGE, Nadine, technicien;

FRANQUIN, Huguette, technicien adjoint;

LAFORGE, Alain, technicien;

PAIRON, Lysiane, technicien adjoint;

RAMELOT, Victor, technicien adjoint;

WOLTECHE, Chantal, technicien adjoint.

Art. 5.In de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 april 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie, worden de volgende vermeldingen op datum van 1 juli 2004 geschrapt : CORNET René, technicien adjoint;

PAQUAY Jean-Luc, technicien adjoint;

PICOT Marie-Josée, technicien adjoint.

Art. 6.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Mevr. F. MOERMAN De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. M. ARENA

Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 5 juli 2004 houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Mevr. F. MOERMAN De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^