Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 20 juli 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022553
pub.
20/07/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 2, § 2, eerste lid, punt 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2003;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 27 april 2004 van het Hoog Overlegcomité van Sector XIII;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 5 januari 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18 februari 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor het Gezin, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, eerste lid, punt 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, vevangen bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002, wordt vervangen als volgt : « 2. een deel van de dienst belast met verlengingen van detacheringen, dat overgenomen wordt door de bevoegde iinstelling van openbaar nut; ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 mei 2001.

Art. 3.Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor het Gezin zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Staatssecretaris voor het Gezin, Mevr. I. SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^