Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 29 juli 2004

Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202145
pub.
29/07/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1992 tot reorganisatie van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar functies wordt verleend aan Mevrouw Patricia VAN RAES, lid van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren, als plaatsvervangend lid.

Art. 2 - Mevrouw Els VAN OSTA wordt tot lid van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers benoemd, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren, als plaatsvervangend lid, ter vervanging van Mevrouw Patricia VAN RAES, ontslagnemend, van wie zij het mandaat zal voleindigen.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999; Koninklijk besluit van 16 april 1992, Belgisch Staatsblad van 15 mei 1992;

Koninklijk besluit van 3 februari 1999, Belgisch Staatsblad van 10 maart 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^