Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 27 augustus 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202155
pub.
27/08/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan sommige bejaarde werklieden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bosontginningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan sommige bejaarde werklieden.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bosontginningen Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 Toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan sommige bejaarde werklieden (Overeenkomst geregistreerd op 8 januari 2004 onder het nummer 69190/CO/125.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Met "werklieden" bedoelt men : de werklieden en werksters.

Met "Bosuitbatingsfonds" bedoelt men : het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen". HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel het brugpensioenstelsel met compenserende indienstneming te verlengen om de tewerkstelling van jonge werklieden te bevorderen. HOOFDSTUK III. - Juridisch kader

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 betreffende het conventioneel brugpensioen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, en met toepassing van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen ( Belgisch Staatsblad van 11 december 1992 ). HOOFDSTUK IV. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 4.De aanvullende vergoeding brugpensioen wordt toegekend aan de in artikel l van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden die aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 1°. ontslagen zijn door een in artikel l bedoelde werkgever, behalve om dringende reden; 2°. minstens 58 jaar oud zijn op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst die hem verbindt tegenover een werkgever, bedoeld in artikel l, een einde neemt; 3°. Iedere beroepsactiviteit hebben beëindigd die door de reglementering betreffende het brugpensioen niet toegelaten is; 4°. Werkloosheidsuitkeringen genieten; 5°. Het statuut van bruggepensioneerde overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake genieten; 6°. Voor de bejaarde werklieden die de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben op het ogenblik dat hun overeenkomst een einde neemt : a) minstens tien jaar beroepsactiviteit als werknemer bewijzen bij één of meerdere werkgevers die ressorteren onder een paritair subcomité van het Paritair Comité voor de houtnijverheid (125.1, 125.02, 125.03). b) aanspraak kunnen maken op tenminste zeven vergoedingen voor mechanische gereedschappen in de loop van de laatste tien jaar voorafgaand aan de ingang van het brugpensioenstelsel. Met de vergoeding voor mechanische gereedschappen wordt gelijkgesteld het sociaal voordeel dat door een ander fonds voor bestaanszekerheid opgericht in het Paritair Comité voor de houtnijverheid wordt toegekend. HOOFDSTUK V. - Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 5.Het bedrag van de aanvullende vergoeding die aan de bejaarde werkman verschuldigd is, wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, zonder minder dan 110 EUR per maand te mogen bedragen.

De aanvullende vergoeding "brugpensioen" van de arbeiders die gebruik maakten van de mogelijkheid hun loopbaan te verminderen in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis en ter, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt berekend op basis van hun referte bruto maandloon, omgerekend naar een voltijdse betrekking.

Art. 6.Indien de ontslagen bejaarde werknemer minstens tien jaar beroepsactiviteit als werknemer bij één of meerdere werkgevers bedoeld in artikel l van deze collectieve arbeidsovereenkomst bewijst en indien hij minstens aanspraak heeft kunnen maken op zeven vergoedingen voor mechanische gereedschappen in de loop van de tien jaren die voorafgaan aan de ingang van het brugpensioen : de werkgever, die regelmatig alle bijdragen heeft betaald, ontvangt bij het "Bosuitbatingsfonds" de terugbetaling van de aanvullende vergoeding "brugpensioen" die hij aan de werkman heeft betaald.

De terugbetaling is beperkt tot het forfaitair bedrag van de bijkomende vergoeding van brugpensioen.

Het beheerscomité van het "Bosuitbatingsfonds" kan beslissen het forfaitair bedrag dat is bepaald in de vorig alinea rechtstreeks aan de bejaarde werkman te betalen indien de werkgever de voorwaarden niet vervult. HOOFDSTUK VI. - Financiering

Art. 7.Dit stelsel wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage aan het "Bosuitbatingsfonds".

Deze bijdrage is vastgesteld op 0,30 pct. van de brutolonen van de werklieden, tegen 108 pct. HOOFDSTUK VII. - Procedure en algemene bepalingen

Art. 8.De aanvragen tot toekenning van de forfaitaire brugpensioenvergoedingen moeten worden ingediend bij het "Bosuitbatingsfonds" door toedoen van een werknemersorganisatie, vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad, of rechtstreeks door de bejaarde werkman.

Zij moeten vergezeld gaan van de documenten die het recht op de aanvullende vergoeding "brugpensioen" aantonen.

Art. 9.De bijzondere gevallen die niet kunnen worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden door de meest gerede partij voorgelegd aan het beheerscomité van het "Bosuitbatingsfonds". HOOFDSTUK VIII. - Hoofdelijke bijdragen

Art. 10.De hoofdelijke bijdragen die respectievelijk aan de Rijksdienst voor Pensioenen en aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening verschuldigd zijn vallen ten laste van de laatste werkgever.

Art. 11.In afwijking van de bepalingen van artikel 10 neemt het "Bosuitbatingsfonds" de hoofdelijke bijdragen ten laste verschuldigd aan de Rijksdienst voor Pensioenen en aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. HOOFDSTUK IX. - Compenserende indienstneming

Art. 12.De bejaarde werkman die recht heeft op de toepassing van deze overeenkomst wordt bij voorkeur vervangen door een geslaagde van een sectorale beroepsopleidingscyclus. HOOFDSTUK X. - Geldigheidsduur en slotbepalingen

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op l januari 2003 en houdt op van kracht te zijn op 1 juli 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^