Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 28 september 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het nationaal akko

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202156
pub.
28/09/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003 Verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002 (Overeenkomst geregistreerd op 28 maart 2003 onder het nummer 65805/CO/149.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werklieden" verstaan : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.Volgende bepalingen van bepaalde duur tot 31 december 2002 van het nationaal akkoord 2001-2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie op 28 mei 2001 (registratienummer 60365/CO/149.01), worden verlengd tot 30 juni 2003 : - artikel 12 inzake contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming; - artikel 16 inzake modalisering; - artikel 17, § 1 inzake flexibiliteit; - artikel 20 inzake eindeloopbaan; - artikel 14 inzake sociale vrede; - bijlage bij het nationaal akkoord inzake Vlaamse aanmoedigingspremies. HOOFDSTUK III. - Duurtijd

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 30 juni 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^