Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 01 september 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsover

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202157
pub.
01/09/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor metaal-, machine- en elektrische bouw ingevolge de bevoegdheidsuitbreiding van 1 februari 2003 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor metaal-, machine- en elektrische bouw ingevolge de bevoegdheidsuitbreiding van 1 februari 2003.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2004 Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor metaal-, machine- en elektrische bouw ingevolge de bevoegdheidsuitbreiding van 1 februari 2003 (Overeenkomst geregistreerd op 15 maart 2004 onder het nummer 70342/CO/111) In uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités wordt onderstaande collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen welke sinds 1 februari 2003 onder het Paritair Comité van de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, waarvan het bevoegdheidsgebied werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2003.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Toepasselijk verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten Alle collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, die nog van kracht zijn op 1 januari 2004 zijn, zoals vastgesteld in artikel 1, van toepassing op de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Art. 3.Inwerkingtreding en duur Deze bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2004 en geldt voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden wordt betekend per aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^