Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 22 september 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202218
pub.
22/09/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003 Minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2004 onder het nummer 69336/CO/119) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de handel in bier en drinkwaters.

HOOFSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.§ 1. Op 1 januari 2003 worden de minimumuurlonen van de werklieden en werksters van ten minste 21 jaar vastgesteld als volgt : - in de ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen : Arbeidstijdregeling van 38 uur per week : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - in de ondernemingen die 10 tot 49 werknemers tewerkstellen : Arbeidstijdregeling van 38 uur per week : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - in de ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen : Arbeidstijdregeling van 38 uur per week : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De in § 1 vastgestelde minimumuurlonen evenals de werkelijk betaalde uurlonen worden verhoogd : - op 1 juli 2003 met 0,8 pct.; - op 1 oktober 2004 met een percentage, vastgelegd in het Paritair Comité voor de arbeiders van de handel in voedingswaren vóór 15 september 2004. Het paritair comité zal deze verhoging vaststellen door de in het akkoord voor de jaren 2003 en 2004 van 10 juni 2003 overeengekomen verhoging, verhoogd met 100, zijnde 104,8, te delen door 100 verhoogd met de gecumuleerde kost van de opeenvolgende indexeringen en loonsverhogingen van de jaren 2003 en 2004.

Art. 3.In de ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen (berekend op basis van de criteria vervat in de wetgeving en de omzendbrieven betreffende de verkiezingen van de ondernemingsraden) kan de in artikel 2, § 2 bedoelde loonsverhoging met 0,8 pct. op 1 juli 2003 door een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in de onderneming vóór 30 september 2003, omgezet worden tot een ander voordeel, waarvan de kost in geen geval hoger kan zijn dan de 0,8 pct. voorzien in genoemd artikel.

In dat geval kan de datum van betaling uitgesteld worden door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze bedrijfsovereenkomsten mogen evenwel niet tot gevolg hebben dat er afgeweken wordt van de sectorale minimumlonen of minimumpremies.

Art. 4.De in artikel 2 vastgestelde minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

Art. 5.De bij artikel 2 vastgestelde minimumuurlonen stemmen overeen met de categorieën vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren betreffende de classificatie van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de handel in bier en drinkwaters.

Art. 6.De minimumuurlonen van de werklieden en werksters die minder dan 21 jaar oud zijn worden vastgesteld op de volgende percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de werklieden en werksters van 21 jaar : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.De minimumuurlonen vastgesteld in artikel 2, § 1 worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Ze staan tegenover indexcijfer 110,5. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve overeenkomst van 30 juni 2003 tot vaststelling van de lonen. Ze treedt in werking op 1 april 2003 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2005.

Op 1 april van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, die de leden ervan op de hoogte brengt.

OPMERKINGEN Wat artikel 2 betreft wordt verduidelijkt dat de door de nieuwe overeenkomst veroorzaakte loonsverhogingen de bestaande conventionele premies en voordelen geenszins mogen verminderen.

De conventionele premies en voordelen maken deel uit van het arbeidscontract en mogen dus niet eenzijdig gewijzigd worden.

Wat artikel 6 betreft, wordt aanbevolen de 100 pct. toe te passen voor de jongeren van 18 jaar die normaal in kwaliteit en in rendement de functies uitoefenen opgenomen in de classificatie.

De waarborgen voor sociale- en loonsvrede zijn van toepassing op deze overeenkomst gedurende haar ganse geldigheidsduur, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 1966 waarbij het begrip sociale vrede bepaald wordt en het protocolakkoord van 10 juni 2003.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^