Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 04 oktober 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202227
pub.
04/10/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 september 2002;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 25 september 2002, Belgisch Staatsblad van 7 november 2002.

Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002 Uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (Overeenkomst geregistreerd op 12 augustus 2002 onder het nummer 63603/CO/133) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2001-2002 in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen, bedraagt de maximale marge voor loonkostenontwikkeling 6 pct. voor de jaren 2001-2002, indexaanpassingen inbegrepen.

Art. 3.Wanneer ingevolge een indexering van de lonen conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1972 gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot koppeling van de lonen en bestaanszekerheidsuitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, de grens van 6 pct. zoals vermeld in artikel 2 van huidige collectieve arbeidsovereenkomst, zou worden overschreden op 1 juli 2002, wordt de indexering toegepast op die datum tot het bereiken van de vorengenoemde grens van 6 pct.

Art. 4.Bij toepassing conform artikel 3 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, wordt op dezelfde datum van 1 juli 2002 de eindafrekening normaliter voorzien op 1 oktober 2002, toegepast zonder verdere indexaanpassing van de lonen op 1 oktober 2002 en rekening houdende met vorengenoemde grens van 6 pct.

Art. 5.Wanneer ingevolge een indexering van de lonen conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1972 gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot koppeling van de lonen en bestaanszekerheidsuitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, de grens van 6 pct. zoals vermeld in artikel 2 van huidige collectieve arbeidsovereenkomst, zou worden overschreden op 1 oktober 2002, wordt de indexering toegepast op die datum tot het bereiken van de vorengenoemde grens van 6 pct. en wordt eveneens de eindafrekening gemaakt, rekening houdende met vorengenoemde grens van 6 pct.

Art. 6.De bepalingen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst dienen gezien als correctiemechanisme voortvloeiende uit de toepassing van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor de jaren 2001-2002, meer bepaald ingevolge de vastlegging van de loonnorm over de jaren 2001-2002, doch scheppen geen voorgaande en doen geenszins afbreuk aan het bestaande mechanisme tot automatische indexering van de lonen conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1972 tot koppeling van de lonen en bestaanszekerheidsuitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat normaal zal worden toegepast na afloop van voorgenoemde sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 7.Huidige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2002 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^