Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 03 augustus 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij aan de onderneming CON-PAC de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202261
pub.
03/08/2004
prom.
05/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit waarbij aan de onderneming CON-PAC de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het advies van het Nationale Arbeidsraad, gegeven op 27 januari 2004;

Gelet op het advies nr 37.085/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat een afwijking op het verbod van zondagsarbeid gerechtvaardigd is door het feit dat de onderneming CON-PAC in onderaanneming werkt voor de onderneming SIDMAR, waarvoor zij de verpakking verzorgt van de afgewerkte staalproducten, en dat, om te kunnen functioneren, de onderneming SIDMAR gedurende alle dagen van de week, met inbegrip van de zondagen en de feestdagen, moet kunnen rekenen op de diensten van haar onderaannemer, die haar productieritme moet volgen, en dat de geproduceerde eenheden "just in time" moeten kunnen worden geleverd volgens de logistiek van het productieproces;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werklieden van de onderneming CON-PAC B.V.B.A., gelegen Tinnenpotstraat 40, te 9000 Gent, die ressorteren onder het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden en op hun werkgevers.

Art. 2.De bij artikel 1 bedoelde werknemers mogen op zondag worden tewerkgesteld.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota 1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Arbeidswet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^