Koninklijk Besluit van 05 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202594
pub.
01/08/2018
prom.
05/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202594

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


5 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017 Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid (Overeenkomst geregistreerd op 29 november 2017 onder het nummer 143084/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bestaanszekerheid

Art. 2.Bij gebrek aan werk wordt aanbevolen afdankingen te vermijden door in geval van noodzaak tijdelijke werkloosheid in te voeren.

Art. 3.§ 1. De arbeiders die gedeeltelijk of toevallig werkloos zijn, de gevallen van overmacht inbegrepen, hebben recht op een aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid, ten laste van hun werkgever. § 2. De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid is slechts betaalbaar voor de eerste zestig werkdagen effectieve werkloosheid gedurende ieder kalenderjaar (drieënvijftig werkdagen in geval van technische werkloosheid - stilleggen van de onderneming die de integrale betaling van de lonen voor de zeven eerste dagen als gevolg heeft).

Art. 4.Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid : - 8,32 EUR tijdens de eerste vijf dagen economische of technische werkloosheid per kalenderjaar; - 11,44 EUR vanaf de zesde dag economische of technische werkloosheid.

Gunstigere regelingen die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018. Zij vervangt deze van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid, geregistreerd onder het nummer 130434/CO/118.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, gericht per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^