Koninklijk Besluit van 05 juni 2007
gepubliceerd op 27 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022981
pub.
27/06/2007
prom.
05/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 3, ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 24 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 januari 2007;

Gelet op het advies 42.225/1 van de Raad van State, gegeven op 15 februari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen, wordt de titel van hoofdstuk 2 vervangen als volgt : « Toekenning van jaarlijkse premies ».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende leden : « Indien voor de werknemers van de openbare sector deze premie niet begrepen is in de protocolakkoorden zoals bedoeld in artikel 14, derde lid, wordt deze premie ofwel betaald, ofwel worden gelijkaardige rechten toegekend, eventueel onder een andere vorm (eindejaarstoelage, maaltijdcheques, of integratie in de algemene weddeherziening) en volgens een vooropgestelde timing, op voorwaarde dat er een protocol bestaat of een akkoord overeengekomen is met de vakbondsorganisaties op niveau van het bevoegde Comité.

Deze premie wordt aangevuld met een jaarlijkse bruto attractiviteitspremie die volgens volgende fasering wordt uitbetaald : 1° 1 december 2006 : 195,00 euro;2° 1 december 2007 : 322,00 euro;3° 1 december 2008 : 450,00 euro;4° 1 december 2009 : 498,00 euro. Vanaf 1 oktober 2007, wordt het functioneel complement toegekend aan de hoofdverpleegkundigen met een geldelijke anciënniteit van 18 jaar verhoogd met een forfaitair bedrag van 816,8 euro per jaar. ».

Art. 3.In artikel 12, § 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden « 50 pct. » vervangen door de woorden « 56 pct. ».

Art. 4.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, worden de woorden « vermeld in hoofdstuk 3 » vervangen door de woorden « vermeld in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 »;2° het volgende lid wordt toegevoegd : « De bedragen vermeld in hoofdstuk 2 zijn in overeenstemming met het spilindexcijfer 113,87 (basis 1996 = 100).».

Art. 5.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2006, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007.

Art. 7.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^