Koninklijk Besluit van 05 maart 2012
gepubliceerd op 03 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200426
pub.
03/04/2012
prom.
05/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2005-2010 sluiten tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikelen 8 en 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 mei 2007, 13 maart 2011 en 4 oktober 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2005-2010 sluiten tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek om over te gaan tot de oprichting van een paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, gegeven op 16 juni 2011;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek betreffende de oprichting van een paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, gegeven op 16 juni 2011;

Gelet op het eensluidend advies van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek betreffende de goedkeuring, door dit comité, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, die in het paritair subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens gesloten zijn, gegeven op 16 juni 2011;

Gelet op advies 50.311/1 van de Raad van State, gegeven op 6 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2005-2010 sluiten tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid wordt aangevuld met de woorden "en "Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens"."

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende : « Art.4/1. Het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens is bevoegd voor de ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens.

Onder grondafhandeling wordt begrepen platform-, passagiers-, bagage-, grondtransport- en vracht- en postafhandeling en bijstand aan bemanning.

Onder luchthavens wordt begrepen elk bepaald grond- of wateroppervlak (met gebouwen, installaties en materiaal) in hoofdzaak bestemd om, geheel of gedeeltelijk, door derden te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de bewegingen van vliegtuigen op het oppervlak.

Het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens is niet bevoegd voor ondernemingen voor grondafhandeling op luchthavens die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de schoonmaak, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart, uitgezonderd de ondernemingen die luchthavens beheren." »

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 13 maart 1973, Belgisch Staatsblad van 13 april 1973.

Koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebrijf type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007.

Koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2005-2010 sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2010.

Koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011201290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 april 2011.

Koninklijk besluit van 4 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011204521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot vastst type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011204126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2011, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^