Koninklijk Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 17 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Directiecomité van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017011251
pub.
17/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011251

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


5 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Directiecomité van de Nationale Bank van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikelen 19, punt 1 en 23, punt 2;

Gelet op de statuten van de Nationale Bank van België, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 januari 1999, artikelen 29, punt 1 en 34, punt 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 2011 houdende hernieuwing van het mandaat van vier directeurs van de Nationale Bank van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 2011 tot benoeming van twee directeurs van de Nationale Bank van België;

Overwegende dat de mandaten als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België van mevrouw Marcia De Wachter en van de heer Jean Hilgers verstrijken op 28 februari 2017; dat het mandaat als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België van de heer Guillaume Pierre Wunsch verstrijkt op 31 mei 2017;

Overwegende dat de Regentenraad van de Nationale Bank van België, op advies van het Remuneratie- en benoemingscomité van de Nationale Bank van België, heeft vastgesteld dat er zich geen problemen stellen van wettelijke, statutaire of deontologische aard voor de hernieuwing van de mandaten van de drie bovengenoemde leden van het Directiecomité; dat in hoofde van elk van deze leden een ruime en gewaardeerde deskundigheid en ervaring bestaat inzake centrale bank materies; dat het passend is te voorzien in de hernieuwing van hun mandaten;

Gelet op deze voordracht van 24 februari 2017 door de Regentenraad van de Nationale Bank van België;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van mevrouw Marcia De Wachter als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België wordt hernieuwd met ingang van 1 maart 2017.

Art. 2.Het mandaat van de heer Jean Hilgers als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België wordt hernieuwd met ingang van 1 maart 2017.

Art. 3.Het mandaat van de heer Guillaume Pierre Wunsch als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België wordt hernieuwd met ingang van 1 juni 2017.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2017.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^