Koninklijk Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 20 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, &****; 2, van de wet van 14 maart 196

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017011293
pub.
20/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-03-20 **** : 2017011293

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


5 MAART 2017. - **** besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953


VERSLAG AAN DE KONING ****, Huidig koninklijk besluit waarvan ik de eer heb het ter ondertekening van Uwe **** voor te leggen, bepaalt de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan.

Hiernaast wordt met huidig koninklijk besluit het maximumbedrag vastgelegd van voornoemde retributies. Deze retributie mag maximaal eenmaal per jaar worden geïnd door de gemeenten. **** verblijfsvergunning waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan, is het bewijs van inschrijving in het **** - tijdelijk verblijf (****.****. de zogenaamde elektronische ****-kaart).

Voor wat betreft de langdurig ingezetene in een ander ****-land met tweede verblijf in **** als de **** die de status van langdurig ingezetene in België heeft, werd er rekening gehouden met de relevante **** rechtspraak hieromtrent. Het **** van **** van de **** Unie (hierna het ********) oordeelde reeds dat de lidstaten de afgifte van de betrokken **** en -vergunningen afhankelijk kunnen stellen van de betaling van leges en dat zij bij het vaststellen van de bedragen van die leges over een **** beschikken, dewelke echter niet onbeperkt is. Verder oordeelde het ******** dat het niet kan worden uitgesloten "dat het bedrag van de leges die gelden voor onder richtlijn 2003/109 vallende onderdanen van derde landen, kan variëren afhankelijk van het type verblijfsvergunning dat wordt aangevraagd en van het onderzoek dat de lidstaat in dit verband dient te verrichten." (**** ****-508/10, **** ****. **** der ****, §§ 64-65 en 76; zie tevens **** ****-309/14).

Het maximumbedrag van de retributie wordt vastgesteld op 50 **** en vindt haar rechtvaardiging in de meting van de administratieve lasten voor de gemeenten omtrent de aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling dewelke werd uitgevoerd door het **** van de **** Administratieve **** (****) en plaatsvond tussen juli 2015 en september 2015. Hierin werd zeer nauwkeurig in beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke verschillende stappen door de gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd. Hieruit bleek dat de administratieve afhandeling door de gemeenten beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs van inschrijving in het **** - tijdelijk verblijf dan voor de andere verblijfsvergunningen. **** dient er vastgesteld te worden dat het maximumbedrag van de retributie redelijk en proportioneel is aan de door de gemeente geleverde administratieve lasten. **** **** er aan herinnerd dat het hier **** om een maximumbedrag dat door de gemeenten kan worden geïnd. **** is, ****, de draagwijdte van het besluit dat **** wordt voorgelegd.

Wij hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****

ADVIES 60.564/4 VAN 18 JANUARI 2017 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT BEPALING VAN DE VERBLIJFSVERGUNNINGEN WAARVOOR DE GEMEENTEN RETRIBUTIES KUNNEN INNEN VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF VERVANGEN ERVAN EN TOT BEPALING VAN HET MAXIMUMBEDRAG BEDOELD IN ARTIKEL 2, § 2, VAN DE WET VAN 14 MAART 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten TOT OPHEFFING VAN DE WETTEN BETREFFENDE DE **** VOOR VREEMDELINGEN, GECOÖRDINEERD OP 12 OKTOBER 1953' Op 30 november 2016 is de **** van ****, afdeling ****, door de **** voor **** en ****, belast met **** ****, toegevoegd aan de **** van **** en Binnenlandse **** verzocht binnen een termijn van zestig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 18 januari 2017.

De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, **** **** **** en **** ****, assessoren, en **** ****, griffier. **** verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 18 januari 2017. **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****. **** die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande opmerking **** de brief met de adviesaanvraag staat het volgende : "De **** van State wordt tevens verzocht advies te geven of er binnen de nationale wetgeving en de **** regelgeving verplichtingen zijn ingeschreven om bepaalde categorieën vreemdelingen vrij te stellen van de gemeentelijke retributie en dit naar analogie met artikel 1/1, § 1 en § 2 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen." **** artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten `tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen', gecoördineerd op 12 oktober 1953, dat is ingevoegd bij de wet van ..., (1) "(...), kunnen de gemeenten autonoom het bedrag van de retributies bepalen welke zij innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde door de ****, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, vastgestelde verblijfsvergunningen voor zover zij het door de ****, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, vastgestelde maximumbedrag niet overschrijden".

Het komt aan de gemeenten toe om autonoom te beslissen al of niet een retributie in te voeren voor het vernieuwen, verlengen en vervangen van de verblijfsvergunningen bedoeld in het ontworpen besluit (artikel 1, § 1, van het ontwerp), te voorzien in eventuele vrijstellingen en het bedrag van die retributie vast te stellen met inachtneming van de bepalingen van het ontworpen besluit (artikel 1, §§ 2 en 3, van het ontwerp).

De soorten verblijfsvergunningen en het maximumbedrag van de retributie zijn de enige twee beperkingen die krachtens die wetsbepaling bij het onderhavig ontwerp van koninklijk besluit opgelegd kunnen worden. De **** is niet gemachtigd om aan de gemeenten beperkingen op te leggen ten gunste van bepaalde categorieën van vreemdelingen die een zelfde soort verblijfsvergunning zouden ontvangen.

Bijzondere opmerkingen 1. Zoals hiervoor aangegeven, ontleent het ontworpen besluit zijn rechtsgrond aan artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten `tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen', gecoördineerd op 12 oktober 1953, dat is ingevoegd bij de wet van .... **** eerste lid van de aanhef moet dan ook aangepast worden. 2. **** artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten `houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging' moet de aanhef worden aangevuld met de vermelding van de "geïntegreerde ****" die is uitgevoerd op basis van artikel 6 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten `houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging'. 3. **** vierde lid van de aanhef moet geredigeerd worden als volgt: "Gelet op advies 60.564/4 van de **** van State, gegeven op 18 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;". (2) (1) Het wetsontwerp is op 24 november 2016 in voltallige zitting door de **** van volksvertegenwoordigers aangenomen en ter bekrachtiging voorgelegd aan de **** (**** Verslag Kamer 2016-17, donderdag 24 november 2016, **** 54 **** 141, 50-51). (2) **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 36.1 en formule **** 3-5-2, bij analogie.

De griffier, ****. ****. **** voorzitter, ****. ****.

5 MAART 2017. - **** besluit tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 ****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, artikel 2, § 2, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016 tot wijziging van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953;

Gelet op de **** van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van ****, ****.****. 4 mei 2016;

Gelet op advies 60.564/4 van de **** van State, gegeven op 18 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de **** van Binnenlandse **** en de **** voor **** en **** en op het advies van de in **** vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. **** verblijfsvergunning bedoeld in art. 2, § 2, van de wet van 14 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/03/1968 pub. 30/01/2014 numac 2014000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling sluiten tot opheffing van de wetten betreffende de **** voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, is het bewijs van inschrijving in het **** - tijdelijk verblijf. § 2. Het maximumbedrag van de retributie voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van de verblijfsvergunning, bedoeld in paragraaf 1, wordt vastgelegd op 50 ****. § 3. De retributie, vermeld in paragraaf 2, mag maximaal eenmaal per jaar worden geïnd door de gemeenten.

Art. 2.De minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit. **** te ****, 5 maart 2017. **** **** **** : De **** van Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^