Koninklijk Besluit van 05 mei 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019011804
pub.
09/05/2019
prom.
05/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011804

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


5 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikel 107, achtste lid, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1994 en 19 mei 1994 en artikel 107bis, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1988;

Gelet op de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen, artikel 8, gewijzigd bij de wetten van 31 maart 1989 en 16 juli 1993 en artikel 41, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, artikel 10, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, artikel 10, vijfde lid, en artikel 68, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 10, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994 en artikel 41octies, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, artikelen 3 en 34;

Gelet op de wet van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese ParlementIVbis Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit koninklijk besluit is niet van toepassing op de oproepingsbrieven die verstuurd worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijsten van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en op de oproepingsbrieven voor de Belgen die in het buitenland verblijven die ingeschreven zijn op de consulaire lijsten en die aangehecht zijn als kiezer aan een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode.

Art. 2.§ 1. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, afgeprint op wit papier in geval van gelijktijdige verkiezingen : - van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen; - van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Hetzelfde geldt voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers die onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een Belgische gemeente, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt op blauw papier. § 3. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland, in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post in overeenstemming met de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, maar geen aanvraag tot deelname aan de verkiezing van het Europees Parlement hebben ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt: - op geel papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - op wit papier, in geval van verkiezing van enkel de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 4. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek en die een aanvraag tot deelname aan de verkiezing van het Europees Parlement hebben ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt: - op groen papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - op blauw papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement; - op wit papier, in geval van verkiezing van enkel de Kamer van Volksvertegenwoordigers. § 5. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland in een niet-Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post overeenkomstig de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek en overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt: - op groen papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers; - op blauw papier, in geval van verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, aangezien deze kiezers uitsluitend deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement; - op wit papier, in geval van verkiezing van enkel de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Art. 3.§ 1. In geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, enerzijds, en het Vlaams parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement, anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, opgesteld in overeenstemming met de hierbij gevoegde modellen 1 en 1/1.

Voor de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden evenwel drie afzonderlijke oproepingsbrieven in de hierondervermelde kleur gedrukt : een eerste oproepingsbrief op blauw papier, bestemd voor de verkiezing van het Europees Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 2; een tweede oproepingsbrief op wit papier, bestemd voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 3; een derde oproepingsbrief op roze papier, bestemd naargelang van het geval voor de verkiezing van het Vlaamse of het Waalse Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 4. § 2. In geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 5.

Art. 4.§ 1. Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement enerzijds, en het Vlaamse Parlement, het Waalse Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement en de Brusselse leden van het Vlaamse Parlement anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig de bijgaande modellen 6 en 6/1.

Voor de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden evenwel twee afzonderlijke oproepingsbrieven in de hieronder vermelde kleur gedrukt : een eerste oproepingsbrief op blauw papier, bestemd voor de verkiezing van het Europees Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 2; een tweede oproepingsbrief op roze papier, bestemd naargelang van het geval voor de verkiezing van het Vlaamse of het Waalse Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 4. § 2. Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, het Waalse Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 7.

Art. 5.§ 1. Bij de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 8. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 3.

Art. 6.§ 1. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers, onderdanen uit een andere Lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een Belgische gemeente in overeenstemming met artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 9. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers, onderdanen uit een andere Lidstaat van de Europese Unie, ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 2.

Art. 7.§ 1. In geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland, in een niet-Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 10 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 10/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Hetzelfde geldt voor de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland, in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post, zowel voor de verkiezing van het Europees Parlement als voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor de kiezers genoemd in de twee voorgaande leden die aangehecht zijn aan de gemeenten Voeren en Komen-Waasten en die persoonlijk in België stemmen, worden evenwel twee afzonderlijke oproepingsbrieven in de hieronder vermelde kleur gedrukt: een eerste oproepingsbrief op blauw papier, bestemd voor de verkiezing van het Europees Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 11; een tweede oproepingsbrief op wit papier, bestemd voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 12. § 2. In geval van verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland, in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post, enkel voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 13 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 13/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Voor de kiezers genoemd in het voorgaand lid, die aangehecht zijn aan de gemeenten Voeren en Komen-Waasten en die persoonlijk in België stemmen, worden de oproepingsbrieven op wit papier gedrukt en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 12.

Art. 8.In geval van verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland, in een niet-Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 14 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 14/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Hetzelfde geldt voor de oproepingsbrieven van de Belgische kiezers die in het buitenland, in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post, voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Voor de kiezers genoemd in de twee voorgaande leden, die aangehecht zijn aan de gemeenten Voeren en Komen-Waasten en die persoonlijk in België stemmen, worden de oproepingsbrieven op blauw papier gedrukt en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 11.

Art. 9.In geval van verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven, ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een consulaire post, opgesteld overeenkomstig het bijgevoegde model 15 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te stemmen en overeenkomstig het bijgevoegde model 15/1 als deze kiezers ervoor gekozen hebben persoonlijk te stemmen in de consulaire post waarin ze zijn ingeschreven.

Voor de kiezers genoemd in het voorgaand lid, die aangehecht zijn aan de gemeenten Voeren en Komen-Waasten en die persoonlijk in België stemmen, worden de oproepingsbrieven op wit papier gedrukt en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 12.

Art. 10.§ 1. Op de keerzijde van de oproepingsbrieven wordt de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer, alsook het voorschrift van artikel 94ter, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van artikel 130, eerste lid, 3°, van artikel 143, vierde en vijfde lid, en van artikel 147bis van het Kieswetboek afgedrukt.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers, model I, in de kiesbureaus met traditionele stemming zijn gevoegd als bijlagen bij het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met elektronische stemming wordt vastgesteld bij ministerieel besluit in overeenstemming met de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

De bovenvermelde onderrichtingen en voorschriften op de keerzijde van de oproepingsbrief dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezer te worden vermeld. § 2. Wat de oproepingsbrieven van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers betreft, wordt op de keerzijde van de oproepingsbrieven de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer afgedrukt, alsook de bepalingen van artikel 94ter, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van artikel 143, vierde en vijfde lid van het Kieswetboek, en enkel voor wat betreft de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven en die hun stem persoonlijk in België uitbrengen, de tekst van artikel 180ter, § 3, van het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers, model I, in de kiesbureaus met traditionele stemming is bijgevoegd als bijlage bij het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk wordt vastgesteld bij ministerieel besluit, overeenkomstig de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

De voormelde onderrichtingen en bepalingen op de keerzijde van de oproepingsbrief dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezer te worden vermeld.

Art. 11.De Belgische kiezer die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en die volmachthouder is voor een Belg die gevestigd is in het buitenland, ontvangt bij zijn oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht, dat is opgesteld overeenkomstig het model gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014313 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014311 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014312 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van verklaring op erewoord voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de Belgen die in het buitenland verblijven. Dit uittreksel van de volmacht wordt weergegeven met dezelfde kleur dan bepaalt in artikel 2, paragrafen 3, 4, en 5, naargelang het geval, op het formaat van de oproepingsbrief. Op dit uittreksel van de volmacht wordt de gemeente, het stembureau met nummer en volledig adres vermeld waar de volmachthouder dient te stemmen in naam van zijn volmachtgever.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden sluiten tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijke Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaamse Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14.De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté roayl du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^