Koninklijk Besluit van 05 oktober 2006
gepubliceerd op 19 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022939
pub.
19/10/2006
prom.
05/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 24 december 1999, 22 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 16 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen, inzonderheid op artikel 4, 2° gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 mei 1996, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 20 maart 1998, 28 april 1998, 4 februari 2005 en 13 februari 2006;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 3 april 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 18 mei 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2006;

Gelet op advies 41.182/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 mei 1996, 10 juni 1996, 8 augustus 1997, 20 maart 1998, 28 april 1998, 4 februari 2005 en 13 februari 2006, worden de codenummers 305911-305922 ingevoegd tussen de codenummers 305896-305900 en 306832-306843.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 oktober 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^