Koninklijk Besluit van 05 oktober 2006
gepubliceerd op 19 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023051
pub.
19/10/2006
prom.
05/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 55, § 3 vervangen bij de programmawet van 27 december 2005;

Gelet op het advies van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, gegeven op 15 mei 2006;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 29 mei 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 9 augustus 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 6 september 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de stagemeesters en de coördinerende stagemeesters in de parodontologie hun functie vervullen sinds 1 september 2005 is het belangrijk voor de betrokkenen dat dit besluit zo snel mogelijk wordt gepubliceerd teneinde de rechtszekerheid te vrijwaren opdat zij zouden beschikken over een redelijke termijn om hun aanvraag in te dienen met het oog op het verkrijgen van een passende vergoeding voor hun geleverde prestatie.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De jaarlijkse vergoeding van de coördinerende stagemeester of stagemeester voor kandidaat-specialisten in de parodontologie die gedurende een volledig jaar of een deel hiervan één of meerdere kandidaat-specialisten in de parodontologie begeleidt die in het opleidingscentrum of de stageplaats werkzaam zijn, wordt vastgesteld op een indexeerbare som van 10.080,97 EUR per kandidaat op jaarbasis.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006.

Art. 3.Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 oktober 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^