Koninklijk Besluit van 05 september 2001
gepubliceerd op 19 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012817
pub.
19/12/2001
prom.
05/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999 Tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding en in de kosten voor de geneeskundige schifting van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 2 februari 2000 onder het nummer 53857/CO/140.04.09) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en behoren tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werklieden. § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die zich inlaten met : 1° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoersvergunning vereist is;3° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, onafgezien het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, onafgezien het gebruikt vervoermiddel. § 4. Onder "werklieden", wordt bedoeld de werklieden en werksters.

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden met werklieden gelijkgesteld de personen verbonden door een arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten ongeacht de juridische kwalificatie die door de partijen aan hun overeenkomst werd gegeven. HOOFDSTUK II. - Begrippen

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder "sociaal fonds" : het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1973 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 december 1973 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1974); gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 april 1994 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1994) en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, houdende wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" in " Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten, neergelegd op 27 mei 1997 en geregistreerd op 19 oktober 1997 onder nummer 46096/CO/140.04.08.09. HOOFDSTUK III. - Tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding

Art. 3.De werklieden en werksters, bedoeld in artikel 1 § 4, hebben recht op een tussenkomst in de kosten voor ADR-opleiding. HOOFDSTUK IV. - Tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige schifting

Art. 4.De werklieden en werksters, bedoeld in artikel 1 § 4, hebben recht op een tussenkomst in de kosten voor het bekomen van het bewijs van geneeskundige schifting. HOOFDSTUK V. - Bedrag van de tussenkomsten

Art. 5.De bedragen van de tussenkomsten bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van deze overeenkomst worden bepaald door de raad van beheer van het sociaal fonds. HOOFDSTUK VI. - Betaling van de tussenkomsten

Art. 6.De raad van beheer van het sociaal fonds is belast met : 1° het vaststellen van de procedure tot indiening van de uitbetalingsaanvragen van de tussenkomsten bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van deze overeenkomst;2° het bepalen van de uitbetalingsmodaliteiten van de tussenkomsten bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van deze overeenkomst.

Art. 7.Het sociaal fonds neemt de bedragen van de tussenkomsten bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van deze overeenkomst ten laste.

Het sociaal fonds kan hiervoor beschikken over een bijdrage van maximum 0,20 pct. die wordt aangerekend op het budget vorming en opleiding voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 1999 betreffende de bijdrage bestemd voor de vorming en opleiding van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden. HOOFDSTUK VII. - Terugvordering van de tussenkomsten

Art. 8.Indien de begunstigde van een tussenkomst bedoeld in artikel 3 en/of artikel 4 van deze overeenkomst, de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden verlaat binnen de 2 jaar na de toekenning van de tussenkomst, kan het sociaal fonds er de prorata terugbetaling van vragen. HOOFDSTUK VIII. - Geldigheidsduur

Art. 9.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000. § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 september 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^