Koninklijk Besluit van 05 september 2002
gepubliceerd op 09 oktober 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol te verkopen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014248
pub.
09/10/2002
prom.
05/09/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol te verkopen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikel 161;

Gelet op het billijkheidsattest van het expertisebureau TENSEN & HUON;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2002;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en van Onze Ministers van Begroting en van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.De Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, is gemachtigd om aan het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, tegen de voorwaarden van dit besluit, de onroerende goederen te verkopen waarvan de eigendom aan de Staat werd overgedragen krachtens artikel 26, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 2 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal sluiten tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, alsook alle of een deel van de onroerende goederen die door de Staat werden onteigend ten behoeve van de exploitatie van voornoemde luchthaven die nodig zijn voor de exploitatie van Belgocontrol, waarvan de lijst als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De verkoopprijs van de onroerende goederen bedoeld in artikel 1 bedraagt 2.424.320 euro.

Art. 3.§ 1. Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, houdt geen enkele vrijwaring in vanwege de Staat betreffende de afwezigheid van gebreken, zelfs verborgen, van de verkochte goederen. Inzonderheid : 1° houdt de verkoop geen enkele vrijwaring vanwege de Staat in voor enig risico van verontreiniging die een verplichting tot het uitvoeren van saneringswerken, gebruiksbeperkingen of andere door de bevoegde overheden opgelegde maatregelen met zich zou kunnen meebrengen;2° neemt Belgocontrol de nodige initiatieven om de overeenkomstig artikel 36 van het decreet van het Vlaams Parlement van 2 februari 1995 betreffende de bodemsanering vereiste bodemattesten van OVAM te bekomen, voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst betreffende de overdracht van de onroerende goederen bedoeld in artikel 1.3° Zal Belgocontrol voor de in artikel 1 bedoelde onroerende goederen die als risico-gronden te beschouwen zouden zijn in de zin van artikel 3, § 2, 1° van het voormelde decreet van 22 februari 1995, de verplichtingen op zich nemen die de Staat als overdrager moet vervullen overeenkomstig de artikelen 37, 38 en 39 van hetzelfde decreet en desgevallend de goedkeuring van de Vlaamse Regering vragen betreffende een uitstel van deze verplichtingen op grond van artikel 48 van hetzelfde decreet. § 2. Niettegenstaande § 1, vergoedt de Staat Belgocontrol voor het geheel van de kosten verbonden aan de verplichtingen die het voorwerp zijn van artikel 3, § 1, 2° en 3°, voorzover deze kosten betrekking hebben op de onderzoeken en saneringswerken die werden uitgevoerd na de inwerkingtreding van dit besluit en deze het voorwerp zijn geweest van een raming opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf.

Deze vergoeding is onderworpen aan de volgende voorwaarden : 1° de Staat zal de mogelijkheid hebben om zowel de door Belgocontrol uitgevoerde schatting van de kostprijs en de vooruitgang van de bodemsaneringswerken en van de voorbereidende onderzoeken te controleren, in voorkomend geval, door benoeming van een deskundige naar zijn keuze;2° in geval van betwisting tussen de Staat en Belgocontrol over de raming van de kostprijs van de bodemsaneringswerken die moet worden vermeld in één of meer voornoemde bodemsaneringsprojecten, wordt deze raming opgemaakt door een college van deskundigen dat is samengesteld uit drie leden gekozen onder bodemsaneringsdeskundigen.De Staat en Belgocontrol wijzen ieder een deskundige aan binnen 15 dagen vanaf de schriftelijke kennisgeving van de betreffende betwisting door de Staat aan Belgocontrol. Beide aldus aangewezen deskundigen benoemen binnen 15 dagen vanaf hun benoeming een derde deskundige die het college voorzit; 3°. Belgocontrol zal 5 % ten laste nemen van het totaal bedrag van de betreffende bodemsaneringswerken, met uitzondering van de kosten verbonden aan het uitvoeren van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek; 4°. de verbintenis van de Staat overeenkomstig deze § 2 mag in geen geval hoger zijn dan de verkoopprijs bepaald overeenkomstig artikel 2.

Art. 4.Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, is onderworpen aan : 1° een voorwaarde volgens de welke Belgocontrol ertoe is gehouden om, in geval van vervreemding van de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, tijdens een periode van tien jaar, aan de Staat een bijkomende prijs te betalen, gelijk aan de helft (in geval van vervreemding tijdens de eerste vijf jaar) of aan 25 procent (in geval van vervreemding tijdens de vijf volgende jaren) van het eventuele surplus van de tegenprestatie van de vervreemding van voornoemde onroerende goederen boven het deel van de verkoopprijs van dezelfde goederen bepaald overeenkomstig artikel 2;2° een voorwaarde volgens dewelke Belgocontrol geen hypotheken of andere zekerheden kan vestigen op de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, als waarborg voor verbintenissen die hoger zijn dan de verkoopprijs vastgesteld overeenkomstig artikel 2;3° een voorkooprecht van de Staat, tegen de voorwaarden aangeboden door een derde, in geval van vervreemding van de onroerende goederen, bedoeld in artikel 1, aan een derde andere dan een dochteronderneming bedoeld in artikel 13 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten; 4° een voorwaarde volgens dewelke Belgocontrol aan B.I.A.C., door middel van zakelijke of persoonlijke rechten, het recht waarborgt om zich te allen tijde met alle toestellen te verplaatsen, alsmede het recht om technische installaties tot stand te brengen en te exploiteren op alle onroerende goederen bedoeld in artikel 1, binnen het kader van de opdrachten van openbare dienst die aan B.I.A.C. zijn toevertrouwd door artikel 180 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze laatste en in de mate dat deze rechten geen schade berokkenen aan de exploitatie van Belgocontrol.

Art. 5.§ 1. Elke verkoop, bedoeld in artikel 1, is onderworpen aan een ontbindende voorwaarde volgens dewelke de verkoop van rechtswege wordt ontbonden, zonder terugwerkende kracht en de eigendom van de verkochte onroerende goederen overgaat op de Staat, indien de luchtvaartcontrole op de luchthaven Brussel-Nationaal en het Belgisch luchtruim in het algemeen niet meer door Belgocontrol zou worden waargenomen, voor zover deze goederen niet door Belgocontrol vervreemd werden aan derden andere dan dochterondernemingen bedoeld in artikel 13 van voornoemde wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. § 2. In geval van ontbinding van de verkoop overeenkomstig § 1, betaalt de Staat aan Belgocontrol de overeenkomstig artikel 2 bepaalde verkoopprijs terug die hij in hoofdsom heeft ontvangen, aangepast aan de hand van de ABEX-index voor de periode tussen de verwervingsdatum en de datum van verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde. § 3. De prijs, die, overeenkomstig § 2, moet worden terugbetaald aan Belgocontrol, wordt verminderd : 1° in voorkomend geval, met het deel van de overeenkomstig artikel 2 bepaalde verkoopprijs, vertegenwoordigd door de onroerende goederen die intussen door Belgocontrol vervreemd werden aan derden andere dan dochterondernemingen bedoeld in artikel 13 van voornoemde wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, aangepast aan de hand van de ABEX-index voor de periode tussen de datum van vervreemding van voornoemde goederen en de datum van verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde;2° in voorkomend geval, met het bedrag van de verbintenissen gewaarborgd door hypotheken of andere zekerheden die alle of een deel van de goederen die naar de Staat terugkeren bezwaren, bedrag dat overhandigd wordt aan de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers. § 4. De prijs, die, overeenkomstig § 2, moet worden terugbetaald, wordt, in voorkomend geval, vermeerderd met een vergoeding voor de restwaarde van de gebouwen, installaties of bouwwerken die door Belgocontrol of dochterondernemingen bedoeld in artikel 13 van voornoemde wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluitenwerden verworven of gebouwd, geraamd in een optiek van continuïteit door een college van deskundigen dat is samengesteld uit drie leden gekozen onder deskundigen in het evalueren van onroerende activa. De Staat en Belgocontrol wijzen ieder een deskundige aan binnen 15 dagen vanaf de datum waarop de luchtvaartcontrole op de luchthaven Brussel-Nationaal en het Belgisch luchtruim in het algemeen niet meer door Belgocontrol zou verzekerd worden. Beide aldus aangewezen deskundigen benoemen binnen 15 dagen vanaf hun benoeming een derde deskundige die het college voorzit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^