Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 20 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2010000220
pub.
20/04/2010
prom.
06/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 91/2 ingevoegd bij de wet van 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Lanaken van 28 mei 2009;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 2 juni 2009;

Gelet op de gemeenschappelijke aanvraag tot vrijwillige fusie van 22 januari 2010 van de politiezones Lanaken en Maasmechelen;

Overwegende dat de overgang van de vorige politiezones naar de nieuwe politiezone naar aanleiding van een fusie, een zekere chronologie moet volgen;

Overwegende dat indien de vaststelling van het territoriale ambtsgebied van de nieuwe politiezone de installatie van haar beheersorganen toelaat, in dat geval de effectieve oprichting van de lokale politie van de nieuwe politiezone zich slechts later zal voordoen; dat de lokale politie van de vorige politiezones in tussentijd actief blijft;

Dat de vorige politiezones dus moeten blijven bestaan om de werking van de bestaande politiekorpsen en beheersorganen juridisch te rechtvaardigen tot op het moment van het instellen van de lokale politie van de nieuwe politiezone;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones, wordt een artikel 18bis ingevoegd, luidende : « De gemeenten Lanaken en Maasmechelen worden gedefinieerd als één politiezone. »

Art. 2.De artikelen 12 en 13 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 1 bedoelde politiezone.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^