Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 13 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003220
pub.
13/04/2010
prom.
06/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 : - artikel 67, § 5, vervangen bij de wet van 27 oktober 1997 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2006; - artikel 77, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 4 mei 1999 en 25 april 2007; - artikel 104, 8°, gewijzigd bij de wet van 4 juni 1997, bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001 en bij de wet van 22 december 2009; - artikel 14524, § 1, laatste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009; - artikel 14531, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006; - artikel 533, ingevoegd bij de wet van 6 mei 2009;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 8 februari 2010;

Gelet op advies 47.846/1 van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Afdeling VIII van hoofdstuk I van het KB/WIB 92, hersteld bij koninklijk besluit van 25 maart 2003 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 22 februari 2006 en 27 januari 2009, dat het artikel 19 bevat, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 46 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 april 2000, 12 maart 2007 en 27 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt opgeheven;2° in § 5 worden de woorden "de in §§ 2 tot § 4 bedoelde" vervangen door de woorden "de in §§ 3 en 4 bedoelde".

Art. 3.In artikel 491, § 1, 1°, g, van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, wordt het woord "deuren" vervangen door de woorden "deuren en poorten".

Art. 4.In artikel 55, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000, worden de woorden "voegen bij hun aangifte" vervangen door de woorden "houden de volgende documenten ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën".

Art. 5.Artikel 6311, § 1, 1°, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 januari 2009, wordt aangevuld met de woorden "of op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze persoon is gevestigd".

Art. 6.In artikel 6315 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, a, 3°, wordt het woord "deuren" vervangen door de woorden "deuren en poorten";2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "of op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze persoon is gevestigd".

Art. 7.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling V ingevoegd die een artikel 257 bevat, luidende als volgt : "Afdeling V. - PC-privé-plannen (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 533)

Art. 257.Opdat de tussenkomst van de werkgever in het kader van een PC-privé-plan in aanmerking kan komen voor de vrijstelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, 17°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het bestond alvorens te zijn vervangen bij de wet van 6 mei 2009, moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1. het aanbod van de werkgever waarmee hij zich ertoe verbindt om tussen te komen in de aankoopprijs van een geheel van PC, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, alsook de voor de bedrijfsvoering dienstige software, wordt beschreven in het PC-privé-plan;2. de voorwaarden die in het plan zijn opgenomen moeten gelijk en niet-discriminerend zijn voor alle werknemers of een bijzondere categorie ervan;3. de minimumvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen zijn de volgende : a) het plan moet de beschrijving geven van het geheel van PC, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, alsook de voor de bedrijfsvoering dienstige software;b) het plan bepaalt dat het de werknemer vrij staat het geheel of slechts een gedeelte van het beschreven materieel te kiezen;c) de tussenkomst van de werkgever moet per onderdeel van het aanbod worden opgegeven;d) de tussenkomst kan enkel geschieden bij aankoop van materieel in nieuwe staat;e) de tussenkomst door de werkgever geschiedt tegen afgifte van een door de werknemer eensluidend verklaard afschrift van de aankoopfactuur of van het aankoopbewijs op naam van de werknemer;f) wat de materiëlen betreft, die een werknemer voorheen in het kader van een PC-privé-plan heeft aangeschaft, moet het plan bepalen dat slechts in de loop van het derde jaar volgend op het jaar van aanschaf opnieuw mag worden ingegaan op een aanbod van de werkgever.»

Art. 8.In bijlage IIquater, I, eerste lid, g, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007, worden de woorden "gepantserde deur" vervangen door de woorden "een gepantserde deur en/of poort".

Art. 9.De artikelen 1 en 7 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 10.De Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 20 december 1995, Belgisch Staatsblad van 23 december 1995.

Wet van 4 juni 1997, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997.

Wet van 27 oktober 1997, Belgisch Staatsblad van 2 december 1997.

Wet van 4 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Programmawet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Wet van 25 april 2007, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007.

Wet van 6 mei 2009, Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009.

Wet van 22 december 2009, Belgisch Staatsblad van 31 december 2009.

Programmawet van 23 december 2009, Belgisch Staatsblad van 30 december 2009.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

KB/WIB 92 - Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 9 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 8 juli 1999.

Koninklijk besluit van 25 april 2000, Belgisch Staatsblad van 6 mei 2000.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 16 oktober 2000, Belgisch Staatsblad van 9 november 2000.

Koninklijk besluit van 13 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001.

Koninklijk besluit van 20 december 2002, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002.

Koninklijk besluit van 25 maart 2003, Belgisch Staatsblad van 4 april 2003.

Koninklijk besluit van 22 februari 2006, Belgisch Staatsblad van 3 maart 2006.

Koninklijk besluit van 25 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 2 maart 2007.

Koninklijk besluit van 12 maart 2007, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007.

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^