Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 20 april 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010011181
pub.
20/04/2010
prom.
06/04/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikelen 17 en 22, laatst gewijzigd bij de wet van 23 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 29 januari 2010;

Gelet op het advies nr. 47.826/1 van de Raad van State, gegeven op 25 februari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 80 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 mei 1993, worden de woorden « het Ministerie van Middenstand » vervangen door de woorden « de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ».

Art. 2.In de artikelen 81, 82 en 87, van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 18 mei 1993, worden de woorden « de Minister van Middenstand » vervangen door de woorden « de Minister die het Sociaal Statuut der zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft ».

Art. 3.In artikel 88 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 juni 1979 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 september 1984, 1 juli 1992 en 9 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragrafen 1 en 3 worden de woorden « artikel 17, tweede lid », vervangen door de woorden « artikel 17, derde lid »;2° in paragraaf 2, 1°, tweede lid, worden de woorden « De sociale verzekeringskas registreert » vervangen door de woorden « Wanneer de aanvraag tot vrijstelling enkel bijdragen betreft verschuldigd in hoedanigheid van onderworpene beoogd in artikel 12, § 2 van het koninklijk besluit nr.38, dan wordt deze niet in overweging genomen en stelt het sociaal verzekeringsfonds de aanvrager hiervan onmiddellijk op de hoogte. In de andere gevallen registreert het sociaal verzekeringsfonds »; 3° in paragraaf 2, 2°, b) worden de woorden « verschuldigd ingevolge een begin van activiteit in de zin van artikel 38, § 1 van dit besluit of ingevolge een rechtzetting in de vaststelling der inkomsten door de bevoegde belastingsdiensten » ingevoegd tussen de woorden « een bijdragenregularisatie » en de woorden « werd verstuurd »;4° paragraaf 2, 2°, d) wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 89, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden « De aanvrager wordt geacht afstand te doen van zijn aanvraag wanneer hij » vervangen door de woorden « De aanvraag wordt geacht niet te zijn ingediend wanneer de aanvrager »;2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt : « Behalve wanneer de aanvraag geacht wordt niet te zijn ingediend, bezorgt het sociaal verzekeringsfonds het ingevolge de aanvraag samengesteld dossier aan de griffie van de Commissie, uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.»; 3° in het zesde lid, 2° worden de woorden « , in voorkomend geval, vergezeld van of vervangen door de documenten vereist om de in het tweede lid bedoelde afstand van de aanvraag te kunnen beoordelen » opgeheven;4° een lid wordt toegevoegd, luidende : « Wanneer de aanvraag wordt geacht niet te zijn ingediend, dan informeert het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige of de hoofdelijk aansprakelijke hierover per aangetekende brief en dit uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de aanvraag werd ingediend.Het fonds informeert eveneens de griffie van de Commissie en in voorkomend geval het Rijksinstituut hierover. »

Art. 5.In artikel 91, § 1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 juli 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden « hiernavermelde bijdragen : 1° de bijdragen te betalen in het raam van de voortgezette verzekering;2° de bijdragen te betalen door de gewezen kolonisten » vervangen door de woorden « bijdragen te betalen in het raam van de voortgezette verzekering »;2° in het vierde lid worden de woorden « in de zin van 1° en 2° hierboven » vervangen door de woorden « te betalen in het raam van de voortgezette verzekering »;3° in het vijfde lid worden de woorden « die enkel onderworpen is aan de verplichte regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, sectoren der uitkerings- en moederschapsverzekering » ingevoegd tussen de woorden « bedoelde helper » en de woorden « voorzover aan de geholpen zelfstandige ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2010.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Sociale zaken en de Minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^