Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 28 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 129 op de spoorlijn 162 te Longlier machtigt mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014084
pub.
28/04/2010
prom.
06/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 129 op de spoorlijn 162 te Longlier (Neufchâteau) machtigt mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politiereglementen op de spoorwegen, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Addendum type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Tweede addendum sluiten tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur;

Overwegende dat de afschaffing van overwegen, vooral op reizigerslijnen, de veiligheid van het wegverkeer en het spoorverkeer bevordert;

Overwegende dat overwegen bovendien potentiële hindernissen vormen voor de spoorwegexploitatie en hun afschaffing het vlotte verloop van de uitbating van de spoorlijnen ten goede komt;

Overwegende dat derhalve de afschaffing van de overwegen, meer bepaald op de reizigerslijnen, maximaal dient nagestreefd te worden;

Overwegende dat de afschaffing van dezelfde overweg bijdraagt aan het gestelde doel;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 14 februari 1978 machtiging verleent tot de afschaffing van de overweg n° 129 op de spoorlijn 162 te Longlier (Neufchâteau) door middel van de bouw van een onderbrugging, een overbrugging en wegenis tot aan de rijksweg 15 - westelijke ontsluiting - en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 14 oktober 1981, gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 april 1982, machtiging verleent tot de afschaffing van de onderbrugging aan kilometerpaal 159 986 en de uitbreiding van de weg van Neufchâteau naar Germont, te Neufchâteau (Longlier) op de spoorlijn 162 Namen-Sterpenich en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart;

Overwegende de toekenning van een bouwvergunning door het Waals Gewest op 3 maart 2009 voor de afschaffing van de overweg nr. 129 mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers;

Overwegende dat de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers, zoals aangeduid op het plan met nr.

OA-1620-160.915-006, vanuit technisch en financieel oogpunt en op vlak van ruimtelijke ordening de meest geschikte oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van de overweg nr. 129;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Infrabel is gemachtigd om de overweg nr. 129 op de spoorlijn 162 te Longlier (Neufchâteau) af te schaffen mits de bouw van een onderbrugging en een onderdoorgang voor voetgangers zoals aangegeven op het plan met nr. OA-1620-160.915-006, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^