Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 26 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 55.000.000 EUR in 2010 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en he

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014090
pub.
26/04/2010
prom.
06/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 55.000.000 EUR in 2010 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook type wet prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 22/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. - Duitse vertaling sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, en inzonderheid op artikel 1-01-08;

Gelet op de wetten betreffende de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte nr. 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Gelet op de protocolakkoord van 31 maart 2010 mbt de toewijzing door de Samenwerkingsakkoord Beliris aan de MIVB voor de aanwerving van rollend materieel;

Overwegende de beslissing van het Samenwerkingcomité van 16 décembre 2009 om, in het Samenwerkingsakkoord, een initiatief te voorzien m.b.t. de verwerving van MIVB rollend materieel;

Overwegende de beslissing van het Samenwerkingcomité van 16 décembre 2009 om een budget van euro 55.000.000 toe te kennen aan dit initiatief;

Overwegende dat de verwerving van deze metrostellen of van deze trams deel uitmaakt van de hoofdstedelijke functie van Brussel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 29 maart 2010;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. In 2010 wordt een subsidie van vijfenvijftig miljoen euro (55.000.000 EUR) toegekend aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. § 2. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.56.22.65.00.13 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2010.

Art. 2.De subsidie vertegenwoordigt voor 2010 het aandeel van de Federale Staat in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993, in de verwerving van de stellen van rollend materieel.

Art. 3.§ 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de M.I.V.B., die de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden en met de subsidie, deze laatste is beperkt tot 55.000.000,00 EUR voor 2010. § 2 De in artikel 1 bedoelde subsidie zal aan de M.I.V.B. worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de vorderingsstaat van de uit te voeren investeringen, en dit volgens de vereffeningvoorwaarden die gedefinieerd worden in artikel 4 van het bovenvermeld protocolakkoord mbt de toekenning door het samenwerkingsakkoord beliris van een toelage aan de M.I.V.B. voor de verwerving van rollend materieel.

De vrijgave van elke voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door de M.I.V.B. worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte, gedateerde en ondertekende schuldvorderingverklaringen. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Voorlopige Bewindstraat 9-15, te 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^