Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 30 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koopkracht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010201461
pub.
30/06/2010
prom.
06/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koopkracht (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de koopkracht.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009 Koopkracht (Overeenkomst geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nummer 95229/CO/132)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Met "arbeiders" worden : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan punt 1 van het sectoraal protocolakkoord van 8 juli 2009.

Art. 3.§ 1. Aan de arbeiders wordt in het jaar 2009 een éénmalige premie toegekend van maximum 125 EUR netto, in de vorm van ecocheques, de invoering van maaltijdcheques of een verhoging van de werkgeverstussenkomst in de bestaande maaltijdcheques, een cadeaucheque, of een combinatie ervan.

In het jaar 2010 en volgende wordt onder dezelfde voorwaarden zoals in 2009 een éénmalige premie toegekend van maximum 250 EUR netto. § 2. Het toekennen van deze voordelen moet objectief aanwijsbaar zijn in hoofde van de arbeider, en mag niet meer bedragen dan 125 EUR netto in 2009 en 250 EUR netto vanaf 2010.

Art. 4.De berekening van de premie bedoeld in artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gebeurt in hoofde van de arbeider, op basis van de principes vervat in artikelen 5 en 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, behoudens strijdige wettelijke of reglementaire bepalingen.

Art. 5.De referteperiode voor het berekenen van de premie wordt bepaald op de periode van 1 december tot 30 november.

Art. 6.§ 1. Aan elke voltijdse arbeider, gedurende de volledige referteperiode verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt één keer per jaar een premie toegekend ter waarde van het maximumbedrag vermeld in artikel 3, § 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

De premie voor de voltijdse arbeiders die niet gedurende de hele referteperiode verbonden waren door een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt verhoudingsgewijs verminderd door toepassing van volgende formule : - Maximumbedrag bepaald in artikel 3, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode, gedeeld door 12. - Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie pro rata berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse arbeiders, bepaald in § 2 van dit artikel. Het bedrag van de premie is dan de som van beide resultaten. § 2. Arbeiders verbonden met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid hebben recht op het maximumbedrag vastgesteld in artikel 3, § 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode gedeeld door 260 (312 in het stelsel van de zesdagenweek).

Elke effectieve dagprestatie, of hiermee gelijkgesteld zoals bepaald in § 3 telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie. § 3. Voor het berekenen van de premie dienen volgende dagen als gelijkgestelde dagen te worden beschouwd : de gelijkgestelde dagen vermeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de arbeiders, de dagen afwezigheid gedekt door loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen, de wettelijke vakantiedagen, inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering, verlof om dwingende redenen zoals bedoeld in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 van de Nationale Arbeidsraad, tijdelijke werkloosheid ingevolgde slecht weer, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking bedoeld door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien, en de dagen van arbeidsduurvermindering of schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van de maatregelen met betrekking tot tewerkstelling tijdens de crisis voorzien bij wet van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type wet prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een gre sluiten. § 4. Het resultaat van de formules vermeld in artikel 6, §§ 1 en 2 wordt afgerond op twee decimalen, met een maximum van 125 EUR in 2009 of 250 EUR in 2010 en volgende. Als het derde decimaal lager is dan 5, wordt hiermee geen rekening gehouden. Is het derde decimaal gelijk of hoger dan 5, wordt het af te ronden decimaal met 1 verhoogd. § 5. De premies worden toegekend ten laatste eind december van ieder jaar.

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode wordt de premie toegekend bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december die volgt op de maand waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. § 6. Indien de premie wordt toegekend in de vorm van ecocheques, mag de nominale waarde niet meer bedragen dan 10 EUR per cheque.

De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn op de lijst in bijlage bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van bovenvermelde lijst.

Art. 7.Partijen komen overeen om de vorm waarin de uitbetaling vanaf 2011 moet gebeuren te bespreken op een later tijdstip.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden door één der partijen mits een opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^