Koninklijk Besluit van 06 december 2020
gepubliceerd op 13 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020016460
pub.
13/01/2021
prom.
06/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016460

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 68, § 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden;

Gelet op de raadpleging van de spoorwegondernemingen, de houders, de infrastructuurbeheerder en de fabrikanten;

Gelet op de voorlegging van dit besluit aan de Europese Commissie voor onderzoek;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies nr. 67.025/4 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de verordening (EU) nr. 321/2013 van de Commissie van 13 maart 2013 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Beschikking 2006/861/EG en de verordening (EU) nr. 1302/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende een technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - locomotieven en reizigerstreinen" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie dezelfde materie behandelen als het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten wat tot gevolg heeft dat sommige bepalingen van dat koninklijk besluit redondant zijn geworden en dat dit laatste bijgevolg moet worden aangepast;

Overwegende dat enkele bepalingen van het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten in overeenstemming moeten worden gebracht met enkele bepalingen van de Verordening (EU) 2016/919 van de Commissie van 27 mei 2016 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen "besturing en seingeving" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/773 van de Commissie van 16 mei 2019 betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem "exploitatie en verkeersleiding" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2012/757/EU;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° « TSI WAG » : de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie gevoegd aan de verordening (EU) nr.321/2013 van de Commissie van 13 maart 2013 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van beschikking 2006/861/EG; 2° « TSI LOC&PAS » : de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - locomotieven en reizigerstreinen" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie gevoegd aan de verordening (EU) nr.1302/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende een technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - locomotieven en reizigerstreinen" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.

Art. 2.§ 1. De vereisten opgenomen in het deel A van de bijlage zijn van toepassing op elke aanvraag voor toelating tot indienststelling van rollend materieel dat gebruik maakt van treinpaden om te rijden op het nationale spoorwegnetwerk, ingediend overeenkomstig de artikelen 180 tot en met 199 van de Spoorcodex en zijn uitvoeringsbesluiten, in geval: 1° er geen relevante TSI bestaat;2° er geen enkele TSI van toepassing is. § 2. De vereisten opgenomen in het deel B van de bijlage zijn van toepassing op elke aanvraag voor toelating tot indienststelling van rollend materieel dat gebruik maakt van treinpaden om te rijden op het nationale spoorwegnetwerk, ingediend overeenkomstig de artikelen 180 tot en met 199 van de Spoorcodex en zijn uitvoeringsbesluiten, in geval zij onderworpen zijn aan de TSI LOC&PAS of aan de TSI WAG. § 3. De vereisten opgenomen in de bijlage zijn geen belemmering voor de toepassing, door de aanvragers van toelatingen tot indienststelling, van oplossingen die verschillen van deze voorzien door de gemelde referentiedocumenten voor zover het technisch dossier bedoeld in paragraaf 6 een analyse bevat van deze afwijkingen alsook de uitgevoerde studies betreffende de werkingsveiligheid en de risicoanalyses in toepassing van de gemeenschappelijke veiligheidsmethodes. § 4. In geval van vernieuwing of verbetering van rollend materieel in dienst of toegelaten om te rijden op het nationale spoorwegnetwerk, voldoen de onderdelen, het geheel van onderdelen of de delen van de subsystemen waarop de vernieuwings- of verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben alsook de andere onderdelen of subsystemen die zouden kunnen beïnvloed worden door vernieuwings- of verbeteringswerkzaamheden aan de relevante vereisten opgenomen in de bijlage.

De aanvrager onderzoekt eveneens de operationele impact van deze werkzaamheden. § 5. Voor elke aanvraag voor toelating tot indienststelling of elke aanvraag tot vernieuwing of verbetering van het rollend materieel dat in dienst is of toegelaten is om te rijden op het nationaal spoorwegnetwerk, houdt de aanvrager rekening met de elementen die de infrastructuurbeheerder, overeenkomstig artikel 68 van de Spoorcodex, in afwezigheid van TSI's of ter aanvulling van de TSI's, aanneemt, om zich te verzekeren van de compatibiliteit van het rollend materieel met de infrastructuur. § 6. De aanvrager toont aan dat voldaan is aan de vereisten opgenomen in de bijlage aan de hand van een technisch dossier dat is opgesteld door een instantie aangewezen overeenkomstig de artikelen 205 tot en met 208 van de Spoorcodex, in overeenstemming met artikel 174, § 3, en bijlage 19 van de Spoorcodex.

Het technisch dossier is samengesteld uit testverslagen, processen-verbaal of andere documenten die de aanvrager overmaakt aan de aangewezen instantie.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden sluiten tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2018, wordt opgeheven.

Art. 4.§ 1. Dit besluit is van toepassing op elke aanvraag tot indienststelling ingediend na zijn datum van inwerkingtreding. § 2. In afwijking van paragraaf 1 zijn de vereisten opgenomen in de delen A en B in de ERA nummers 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d en 12.2.1.e van de bijlage van toepassing op rollend materieel dat vóór de inwerkingtreding van dit besluit toelating had om te rijden op het netwerk.

In geval van een project waarbij signalisatiesystemen betrokken zijn die geïnstalleerd moeten worden aan boord van voertuigen in functie van de gedane uitrusting van de infrastructuur zijn de vereisten, opgenomen in de delen A en B in het ERA nummer 9.6 van de bijlage, van toepassing op het rollend materieel dat reeds toegelaten was om te rijden op het netwerk vóór de inwerkingtreding van dit besluit. § 3. In afwijking van paragraaf 1 kan de aanvrager, bij een eerste aanvraag om een toelating tot indienststelling van een voertuig op het nationale spoorwegnetwerk, voor projecten die het voorwerp uitmaken van een getekend contract of een toegewezen markt op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, ervoor kiezen om de nationale regelgeving toe te passen die van kracht is op de datum van ondertekening van het contract of op de datum van de toewijzing van de markt.

Om op geldige wijze gebruik te maken van deze mogelijkheid brengt de aanvrager de veiligheidsinstantie hiervan op de hoogte per aangetekende brief met ontvangstbewijs uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. § 4. In afwijking van paragraaf 3, zijn de vereisten opgenomen de bijlage, in de delen A en B in de ERA nummers 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d en 12.2.1.e van toepassing op projecten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit het voorwerp uitmaken van een getekend contract of van een toegewezen markt.

In afwijking van paragraaf 3, in geval van een project waarbij signalisatiesystemen betrokken zijn die geïnstalleerd moeten worden aan boord van voertuigen in functie van de gedane uitrusting van de infrastructuur zijn de vereisten, opgenomen in de delen A en B in het ERA nummer 9.6 van de bijlage, van toepassing op projecten die het voorwerp uitmaken van een getekend contract of een toegewezen markt op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden Van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor gebruik van rijpaden Deze vereisten bestaan uit 3 delen: Deel A: Technische vereisten die van toepassing zijn voor elke aanvraag tot indienststelling van rollend materieel voor het gebruik van rijpaden op het nationale spoorwegnetwerk wanneer: 1 - er geen relevante TSI voorhanden is; 2 - de TSI's niet van toepassing zijn.

Deel B: De vereisten in deel B van de bijlage zijn van toepassing voor elke aanvraag tot indienststelling van rollend materieel voor het gebruik van rijpaden op het nationale spoorwegnetwerk wanneer zij zijn onderworpen aan de toepassing van de TSI LOC & PAS - Verordening 1302/2014 van de Commissie en de bijbehorende amendementen-, van de TSI WAG - Verordening van het Commissie 321/2013 en de bijbehorende amendementen-, alsmede van de TSI CCS - Verordening van de Commissie 2016/919 en de bijbehorende amendementen.

Deel C: Generieke beschrijving MEMOR. Afkortingen Er wordt begrepen onder: 1° "UIC / IRS (fiches)": fiches die gepubliceerd worden door het Internationale spoorweggemeenschap (UIC) en die kunnen geraadpleegd worden op http://www.uic.org/etf/codex; 2° "(pr)EN (Normen)": deze normen zijn beschikbaar op volgende site: http://www.nbn.be; 3° "TS": technische specificatie (technical specification);4° "BVT": boek van de treindienst;5° "Ee": buitenspeermaat wielstellen;6° "Ei": binnenspeermaat wielstellen;7° "SIL": niveau van de integriteit van de veiligheid (Safety Integrity Level);8° "IB": infrastructuurbeheerder;9° "ARL": automatische remleiding;10° "L": locomotieven;11° "V": rijtuigen;12° "Vpil": stuurrijtuigen;13° "M": motorstellen en motorwagens;14° "W": wagens;15° "OTM": dienstvoertuigen alsook voertuigen voor onderhoud en constructie van de spoorweginfrastructuur;16° "TSI CCS": Technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "besturing en seingeving" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie;17° "TSI OPE": Technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "exploitatie en verkeersleiding" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie";18° "TSI LOC & PAS": Technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - locomotieven en reizigerstreinen" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie;19° "TSI WAG": Technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie;20° "TSI PMR" : Technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende de toegankelijkheid van het spoorwegsysteem in de Unie voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit;21° "CCS" : Besturing en seingeving;22° "ETCS" : European Train Control System ;23° "FS" : Full Supervision ;24° "LS" : Limited Supervision ;25° "IG" : infrastructuurgebruiker;dit kan een spoorwegonderneming of diens hulponderneming of de IB of diens hulponderneming zijn; 26° "Verordening (EU) nr.1315/2013" : Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU; 27° "TTSV" : Infrastructuur - Trein Systeem Validatie (Track-Train System Validation);28° "EIRENE": European Integrated Railway radio Enhanced Network. Deel A - technische vereisten Het document bestaat uit verschillende velden 1. Het veld "Te verifiëren parameters";2. Het veld "Aan te tonen vereiste" bevat de vereisten waaraan moet worden voldaan op basis van het dossier zoals vereist in artikel 2, paragraaf 5 van dit besluit;3. Het veld "L locomotieven";"V- rijtuigen"; "Vpil- stuurrijtuigen"; "M- motorstellen, motorwagens"; "W - Wagons" ; "OTM-voertuigen voor het onderhoud en bouw van de spoorweginfrastructuur"; 4. Het veld "Referentiedocumenten" bevat een niet exhaustieve lijst van normen en UIC fiches die kunnen worden aangewend om de vereisten aan te tonen waaraan moet worden voldaan.Deze normen en UIC fiches moeten op coherente wijze gebruikt worden voor de meetmethodes, berekeningsmethodes en in voorkomend geval voor het aantonen van de vereisten.

Overeenkomstig artikel 2, § 3, van dit koninklijk besluit kunnen andere referentiedocumenten worden gebruikt, voor zover ze het bewijs kunnen geven dat aan de eis voldaan is.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden.

Gegeven te Brussel, 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^