Koninklijk Besluit van 06 december 2020
gepubliceerd op 24 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de vierde gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredi

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020044191
pub.
24/12/2020
prom.
06/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044191

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende de vierde gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2020;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 een provisioneel vastleggingskrediet van 1.626.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 11.102.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Overwegende dat op de sectie 12 - FOD Justitie van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 2.101.104 euro en een vereffeningskrediet van 2.101.104 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.10) van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit voor 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris van Begroting, E. DE BLEEKER


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^