Koninklijk Besluit van 06 december 2020
gepubliceerd op 29 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020044249
pub.
29/12/2020
prom.
06/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044249

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals gewijzigd, het artikel 41, § 4;

Gelet op de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost genomen op 13 mei 2020, houdende wijziging van de statuten van bpost;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 1 september 2020 en op 12 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 17 november 2020;

Op de voordracht van de Vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost, die door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 13 mei 2020 werden aangenomen, en waarvan de gecoördineerde tekst is opgenomen als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2.De Vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : Vice-eerste Minister en Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, P. DE SUTTER


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^