Koninklijk Besluit van 06 februari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000021
pub.
19/02/2007
prom.
06/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 98, zoals gewijzigd bij de wet van 20 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2004 tot vaststelling van de taalkaders van de taaltrappen van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot vaststelling van de eerste twee taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies nr 38.213 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 30 november 2006;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de eerste en tweede taaltrap van de centrale diensten van de federale politie worden als volgt in taalkaders verdeeld:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 maart 2004 tot vaststelling van de taalkaders van de taaltrappen van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 februari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^