Koninklijk Besluit van 06 januari 2015
gepubliceerd op 19 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verb

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024013
pub.
19/01/2015
prom.
06/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, de artikelen 5, 1° en 6, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 13 oktober 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 november 2014;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 16 december 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 11 december 2014;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat: - de economische crisis die de sector runderen treft, versterkt door het handelsembargo van de Russische Federatie, noodzaakt tot het verminderen van de financiële verplichtingen; - de verplichte bijdragen voor de sector runderen normaal worden geïnd in de maand november en gebaseerd zijn op een referentieperiode van 12 maanden en begint op 1 september van het voorgaande jaar en eindigt op 31 augustus van het jaar waarin wordt geïnd; - de inning bovendien dient te gebeuren binnen de drie maanden die volgen op het einde van de referentieperiode, zodat deze referentieperiode met twee maanden moet worden verschoven om in te gaan op 1 november 2013 en te eindigen op 31 oktober 2014, opdat de facturen kunnen verstuurd worden in de loop van januari 2015;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 5 dagen, die op 12 december 2014 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen de termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden worden, wordt een artikel 2/2 ingevoegd, luidende: «

Artikel 2/2.In afwijking van artikel 2, worden de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Fonds door de verantwoordelijke van een beslag voor het begrotingsjaar 2014, referentieperiode van 1 november 2013 tot 31 oktober 2014, verminderd met 57 % en vervangen als volgt : 1° een verplichte forfaitaire bijdrage van 11,18 euro per beslag;2° een verplichte forfaitaire bijdrage van 57,77 euro per vleeskalverbedrijf;3° een verplichte bijdrage van 0,12 euro per rund tijdens de referentieperiode geboren op een beslag;4° een verplichte bijdrage van 1,10 euro per rund ouder dan één jaar dat gedurende de volledige duur van de referentieperiode gehouden werd in één enkel beslag;5° een verplichte bijdrage van 0,12 euro per rund dat toegevoegd werd aan het beslag tijdens de referentieperiode en op de datum van toevoeging jonger was dan één jaar en er al dan niet nog gehouden wordt;6° een verplichte bijdrage van 1,68 euro per rund dat toegevoegd werd aan het beslag tijdens de referentieperiode en op de datum van toevoeging gelijk aan of ouder dan één jaar was en er al dan niet nog gehouden wordt.»

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^