Koninklijk Besluit van 06 juli 1997
gepubliceerd op 15 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1997015093
pub.
15/07/1997
prom.
06/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 1997. Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 3 oktober 1996 van het Basisoverlegcomité 500;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 28 april 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 28 april 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.1. De personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt als volgt vastgesteld: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de hierna vermelde betrekkingen van 1 kan slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen uit het eerste lid zijn afgeschaft: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de 6 betrekkingen van vertaler-revisor van 1 kan slechts worden voorzien wanneer 6 betrekkingen van vertaler-revisor of vertaler-directeur uit het eerste lid zijn afgeschaft. Het totaal aantal titularissen van de betrekkingen van rang 10 mag niet hoger zijn dan (7 de titularis van de betrekking van vertaler-revisor-directeur).

Art. 2.De hiernavermelde betrekkingen, die bij het hoofdbestuur voorbehouden zijn aan ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière zijn begrepen in het maximum aantal betrekkingen vastgesteld in respectievelijk artikel 1, 1, en artikel 2, 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De titularissen van de hierna vermelde betrekkingen worden ter beschikking van de Dienst Mobiliteit van het Ministerie van Ambtenarenzaken gesteld. Deze betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Het koninklijk besluit van 29 maart 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 september 1996 wordt opgeheven.

Art. 5.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^