Koninklijk Besluit van 06 juli 2011
gepubliceerd op 22 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011203404
pub.
22/07/2011
prom.
06/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 24 december 2002, artikel 269;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie van 1.027.000 euro (één miljoen zevenentwintigduizend euro) wordt toegekend aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Administratief Centrum Kruidtuin Doorbuilding, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel (rekening nr. 679-0020512-45; IBAN : BE44 6790 0205 1245; BIC : PCHQBEBB).

Art. 2.Deze dotatie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 - organisatieafdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2011.

De betaling van de dotatie zal geschieden na de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.De dotatie wordt gebruikt overeenkomstig de begroting 2011 van het KCE.

Art. 4.Het KCE bezorgt in de loop van het jaar 2012 de jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar 2011 aan de Directeur - generaal van de Directie - generaal Sociaal Beleid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 5.Het KCE zal het niet aangewende bedrag van de dotatie in de loop van het jaar 2012 terugstorten aan de Schatkist.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^