Koninklijk Besluit van 06 juli 2018
gepubliceerd op 25 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2018013041
pub.
25/07/2018
prom.
06/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013041

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


6 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 2, tweede lid, vervangen bij de koninklijke besluiten van 26 mei 1999 en 25 februari 2008;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterrenwacht van België, gegeven op 30 maart 2018;

Overwegende dat het nodig is de uitvoering van de opdrachten van de instelling te herwerken als gevolg van de toevoeging van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen hieraan;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België, wordt een artikel 5 ingevoegd, luidende: "

Art. 5.In de uitvoering van zijn opdrachten, werkt de Koninklijke Sterrenwacht van België samen met de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. De Koninklijke Sterrenwacht van België staat tevens in voor de administratieve ondersteuning van de Academie en de door haar georganiseerde activiteiten.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^