Koninklijk Besluit van 06 juli 2018
gepubliceerd op 30 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de minimum maandelijkse arbeidsduur voor 2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018031122
pub.
30/07/2018
prom.
06/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031122

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de minimum maandelijkse arbeidsduur voor 2018 en 2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de minimum maandelijkse arbeidsduur voor 2018 en 2019.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017 Minimum maandelijkse arbeidsduur voor 2018 en 2019 (Overeenkomst geregistreerd op 15 december 2017 onder het nummer 143342/CO/317)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "werknemer" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeider of operationale bediende.

Art. 2.De minimale maandelijkse arbeidsduur is vastgelegd in overeenstemming met artikel 3, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012 betreffende de arbeidsduur en humanisering van de arbeid (koninklijk besluit van 23 april 2013 - Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013), gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015.

Art. 3.Voor 2018 is dit gelijk aan :

Stelsel van 6 dagen/week Régime de 6 jours/semaine

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

Januari/Janvier

26

160u/h25

Februari/Février

24

148u/h05

Maart/Mars

27

166u/h36

April/Avril

24

148u/h05

Mei/Mai

24

148u/h05

Juni/Juin

26

160u/h25

Juli/Juillet

25

154u/h15

Augustus/Août

26

160u/h25

September/Septembre

25

154u/h15

Oktober/Octobre

27

166u/h36

November/Novembre

24

148u/h05

December/Décembre

25

154u/h15


Ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren vastgesteld als volgt : Vlaamse Gemeenschap in juli : 24 dagen - 148u05;

Franstalige Gemeenschap in september : 24 dagen - 148u05;

Duitstalige Gemeenschap in november : 23 dagen - 141u55.

Stelsel van 5 dagen/week - Régime de 5 jours/semaine

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

Januari/Janvier

22

162u/h48

Februari/Février

20

148u/h00

Maart/Mars

22

162u/h48

April/Avril

20

148u/h00

Mei/Mai

20

148u/h00

Juni/Juin

21

155u/h24

Juli/Juillet

21

155u/h24

Augustus/Août

22

162u/h48

September/Septembre

20

148u/h00

Oktober/Octobre

23

170u/h12

November/Novembre

20

148u/h00

December/Décembre

20

148u/h00


Ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren vastgesteld als volgt : Vlaamse Gemeenschap in juli : 20 dagen - 148u00;

Franstalige Gemeenschap in september : 19 dagen - 140u36;

Duitstalige Gemeenschap in november : 19 dagen - 140u36.

Art. 4.Voor 2019 is dit gelijk aan :

Stelsel van 6 dagen/week - Régime de 6 jours/semaine

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

Januari/Janvier

26

160u/h25

Februari/Février

24

148u/h05

Maart/Mars

26

160u/h25

April/Avril

25

154u/h15

Mei/Mai

25

154u/h15

Juni/Juin

24

148u/h05

Juli/Juillet

26

160u/h25

Augustus/Août

26

160u/h25

September/Septembre

25

154u/h15

Oktober/Octobre

27

166u/h36

November/Novembre

24

148u/h05

December/Décembre

25

154u/h15


Ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren vastgesteld als volgt : Vlaamse Gemeenschap in juli : 25 dagen - 154u15;

Franstalige Gemeenschap in september : 24 dagen - 148u05;

Duitstalige Gemeenschap in november : 23 dagen - 141u55.

Stelsel van 5 dagen/week Régime de 5 jours/semaine

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

Januari/Janvier

22

162u/h48

Februari/Février

20

148u/h00

Maart/Mars

21

155u/h24

April/Avril

21

155u/h24

Mei/Mai

21

155u/h24

Juni/Juin

19

140u/h36

Juli/Juillet

22

162u/h48

Augustus/Août

21

155u/h24

September/Septembre

21

155u/h24

Oktober/Octobre

23

170u/h12

November/Novembre

19

140u/h36

December/Décembre

21

155u/h24


Ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen is het aantal dagen en uren vastgesteld als volgt : Vlaamse Gemeenschap in juli : 21 dagen - 155u24;

Franstalige Gemeenschap in september : 20 dagen - 148u00;

Duitstalige Gemeenschap in november : 18 dagen - 133u12.

Art. 5.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018 en is gesloten voor een duur van 2 jaar.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^