Koninklijk Besluit van 06 juli 2018
gepubliceerd op 18 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsver

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018031311
pub.
18/07/2018
prom.
06/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031311

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


6 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, beoogt enkele wijzigingen van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie.

De wijzigingen houden in: 1° een uitbreiding van het aantal functies waarvoor aan de Nationale Veiligheidsoverheid zal worden gevraagd om de kandidaten aan een veiligheidsverificatie te onderwerpen;2° de uitdrukkelijk vermelding in de regelgeving dat een ambtenaar moet worden gehoord alvorens hij, eventueel, wordt ontslagen indien er geen positief veiligheidsadvies voor hem werd verstrekt en dit een toelaatbaarheids vereiste was bij zijn werving. Gelet op het arrest nr. 86/2017 van 6 juli 2017 van het Grondwettelijk Hof, dient opgemerkt dat de hoorplicht ook van toepassing is op het contractueel personeel.

Zoals gevraagd door de afdeling Wetgeving van de Raad van State, in haar advies van 18 juni 2018, werd het ontwerpbesluit aangepast, zodat rekening wordt gehouden met de wet van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten houdende wijziging van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 63.528/2 van 18 juni 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie' Op 18 mei 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 18 juni 2018. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Luc DETROUX en Patrick RONVAUX, staatsraden, en Bernadette VIGNERON, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean Luc PAQUET, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 18 juni 2018.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Zoals in het tweede lid van de aanhef vermeld wordt, steunt het ontworpen besluit inzonderheid op artikel 22quinquies, § 1, eerste lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten `betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen'.

Dat artikel 22quinquies is evenwel vervangen bij artikel 6 van de wet van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten `houdende wijziging van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen', die in werking getreden is de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, namelijk op 1 juni 2018.

Paragraaf 2 van dat artikel 22quinquies, vervangen bij die wet van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten, luidt als volgt: "Op vraag van de bevoegde administratieve overheid of op eigen initiatief voeren zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen die deel uitmaken van een betrokken activiteitensector, bedoeld in § 7, een risicoanalyse binnen de eigen rechtspersoon uit.

Deze risicoanalyse evalueert of de uitoefening van een beroep, een functie, een opdracht of mandaat, de toegang tot lokalen, gebouwen of terreinen, of het bezit van een vergunning, een licentie of een toelating, door een niet geëigend gebruik schade kan toebrengen aan één van de belangen vermeld in artikel 12, eerste lid. Deze risicoanalyse wordt overgezonden aan de bevoegde administratieve overheid bedoeld in § 7." Artikel 22quinquies, § 1, eerste lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten biedt niet langer rechtsgrond voor artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten zoals het vervangen zou worden volgens artikel 2 van het ontwerp.

De tekst moet aldus herzien worden dat daarin rekening gehouden wordt met de nieuwe wettelijke context die voortvloeit uit de wet van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten, inzonderheid met het nieuwe artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten.

DE GRIFFIER Bernadette VIGNERON DE VOORZITTER Pierre VANDERNOOT

6 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheids-attesten en veiligheidsadviezen, artikelen 22quinquies, § 1, vervangen bij de wet van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten, en 22quinquies/1, ingevoegd bij de wet van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 1 september 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 oktober 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 6 november 2017;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/106-2 van het Sectorcomité II - Financiën, gesloten op 25 april 2018;

Gelet op het advies 63.852/2 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie wordt vervangen als volgt: " koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie sluiten tot vaststelling van de functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waarvan de uitoefening afhankelijk kan worden gesteld van een veiligheidsverificatie".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Als de overheid bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheids-machtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, hierna genoemd de Nationale Veiligheidsoverheid, besloten heeft dat een veiligheidsverificatie gerechtvaardigd is, hebben personeelsleden slechts toegang tot een functie bedoeld in het tweede lid bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, nadat zij een positief veiligheidsadvies, zoals bedoeld in artikel 22quinquies/1, §§ 2 en 3, van de wet, hebben verkregen van deze overheid.

De kandidaten voor een hierna vermelde functie zullen het voorwerp uitmaken van een verzoek tot veiligheidsverificatie: 1° een functie bij de regiekamers;2° een functie bij de controleregies;3° een functie bij de Dienst Ketentoezicht;4° een functie bij de Dienst SEDA;5° een functie die het dragen van een vuurwapen inhoudt;6° een functie uitgeoefend op de luchtvaartterreinen en hun aanhorigheden, zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de Burgerluchtvaart; 7° een functie die het omgaan met beeldanalyses inhoudt.".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "in de in artikel 1, tweede lid, bedoelde diensten," vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, tweede lid,".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "in een, in artikel 1, tweede lid, bedoelde dienst," vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, tweede lid,".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "in een dienst" opgeheven.

Art. 6.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 5.Wanneer een veiligheidsadvies dient te worden verlengd of een nieuw veiligheidsadvies wordt uitgebracht zoals bedoeld in artikel 22quinquies, § 5, van genoemde wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten en de Nationale Veiligheidsoverheid een negatief advies verleent, wordt de ambtenaar, waarvoor het verkrijgen van een positief veiligheidsadvies een toelaatbaarheidsvereiste was in de zin van artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wanneer het negatief advies definitief is, na hem te hebben gehoord, ambtshalve ontslagen, indien de ambtenaar een andere door de overheid voorgestelde functie in de Federale Overheidsdienst Financiën weigert.

De ambtenaar waarvan het positief veiligheidsadvies dient te worden verlengd en die niet wenst te worden onderworpen aan een veiligheidsverificatie of zijn instemming intrekt wordt, indien het verkrijgen van een positief veiligheidsadvies een toelaatbaarheidsvereiste was in de zin van artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, na hem te hebben gehoord, ambtshalve ontslagen, indien de ambtenaar een andere door de overheid voorgestelde functie in de Federale Overheidsdienst Financiën weigert.".

Art. 7.De artikelen 6 en 7 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "in een dienst" opgeheven;2° in het tweede lid wordt het woord "dienst" vervangen door het woord "functie"; 3° het wordt aangevuld met een lid, luidende: "Wanneer een veiligheidsadvies dient te worden verlengd of een nieuw veiligheidsadvies wordt uitgebracht zoals bedoeld in artikel 22quinquies, § 5, van genoemde wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten en de Nationale Veiligheidsoverheid een negatief advies verleent dat definitief is geworden of als het contractueel personeelslid niet wenst te worden onderworpen aan een veiligheidsverificatie of zijn instemming intrekt, wordt een einde gesteld aan de arbeidsovereenkomst van het personeelslid, na hem te hebben gehoord, indien hij een andere door de overheid voorgestelde functie in de Federale Overheidsdienst Financiën weigert.".

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^