Koninklijk Besluit van 06 juli 2018
gepubliceerd op 30 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202111
pub.
30/07/2018
prom.
06/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202111

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeve en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017 Bijkomende vormingsinspanningen (Overeenkomst geregistreerd op 21 december 2017 onder het nummer 143425/CO/102.02)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houden kalksteen in de provincies Luik en Namen ressorteren.

Met "werknemers" worden de werklieden en de werksters bedoeld.

Art. 4.In toepassing van artikelen 9 tot 21 van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017), verbinden de werkgevers zich ertoe om in overleg met de reizende permanent het volgende model te implementeren in het kader van de Peeters-wet : Garantie van 2 dagen training voor de periode van 2017 tot 2018.

Het traject om de 5 dagen training per jaar te bereiken wordt als volgt gerealiseerd : - 2019-2020 : 1 extra trainingsdag (3 dagen training in totaal); - 2021-2022 : 1 extra trainingsdag (4 dagen training in totaal); - 2023-2024 : 1 extra trainingsdag (5 trainingsdagen in totaal).

Deze inspanningen zullen meer bepaald het gevolg zijn van de opleidingsacties waarin werd voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst, namelijk : - het industrieel leerlingwezen en/of het afwisselend leren en werken; - de opleidingsinitiatieven van het fonds voor bestaanszekerheid, meer bepaald ten gunste van risicogroepen (conform artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017 betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren); - de opleidingen die worden georganiseerd door de ondernemingen van de sector.

Onder "beroepsopleiding" wordt elke opleiding verstaan die de kwalificatie van de arbeider verbetert en tegelijk inspeelt op de behoeften van één onderneming in het bijzonder of van ondernemingen van de sector, met inbegrip van de opleiding op het terrein.

De sociale partners zullen een discussie voeren betreffende de meest geschikte wijze om de vormingsinspanningen van de sector op te volgen rekening houdend met het wettelijke kader.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^