Koninklijk Besluit van 06 juli 2018
gepubliceerd op 07 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202703
pub.
07/08/2018
prom.
06/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202703

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017 Toekenning van maaltijdcheques (Overeenkomst geregistreerd op 21 december 2017 onder het nummer 143424/CO/102.02) Rekening houdend met het feit dat er geen restaurant is in een bedrijf werd overeengekomen wat volgt : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen ressorteren.

Met "werknemers" worden de werklieden en de werksters bedoeld. HOOFDSTUK II. - Voorwerp van de overeenkomst

Art. 2.Deze overeenkomst wordt gesloten in het raam van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Zij wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten betreffende de maaltijdcheques. HOOFDSTUK III. - Aantal maaltijdcheques

Art. 3.§ 1. Voorschot Het aantal maaltijdcheques is gelijk aan het aantal dagen waarop de werknemer werkelijk arbeidsprestaties geleverd heeft.

De berekening van de arbeidsdagen zal als volgt gebeuren : Jaarlijks zal een kalender met het maximum aantal arbeidsdagen per maand (en maaltijdcheques per maand) meegedeeld worden.

Elke maand worden de afwezigheidsdagen, die dus geen recht geven op maaltijdcheques, afgetrokken van het maximum aantal arbeidsdagen.

In aanmerking te nemen afwezigheidsdagen : - jaarlijkse vakantie; - wettelijke feestdagen; - klein verlet; - ziekte; - arbeidsongeval; - andere afwezigheden.

Voor de uren boven een gemiddelde dagelijkse arbeidsduur, namelijk 7,6 uur, zal de maaltijdcheque in verhouding van deze bijkomende arbeidsprestaties toegekend worden op het moment waarop de inhaalrustdag opgenomen wordt.

In geval van overuren zal de maaltijdcheque, in verhouding tot het aantal overuren, toegekend worden op het ogenblik van het inhalen van die overuren. § 2. Regularisatie 2.1. Driemaandelijks Om het aantal maaltijdcheques van het afgelopen kwartaal te bepalen, deelt men het aantal arbeidsuren door 7,6. 2.2. Jaarlijks In december wordt een regularisatie doorgevoerd voor elke werknemer zodanig dat een volledige arbeidsjaar, waarin de dagen inhaalrust voor de arbeidsduur (zonder ziekte of andere afwezigheden) worden meegerekend, op ten hoogste 231 maaltijdcheques recht geeft. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de maaltijdcheques

Art. 4.De nominale waarde van de maaltijdcheque is 6,00 EUR sinds 31 december 2010.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque op 6,50 EUR (waarvan 1,09 EUR ten laste van de werknemer) gebracht. HOOFDSTUK V. - Andere toekenningsvoorwaarden

Art. 5.Maaltijdcheques worden toegekend aan de werknemer die een contract van onbepaalde duur heeft en die welke een contract van bepaalde duur heeft.

Bijgevolg wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst ook toegepast op uitzendkrachten.

De rechthebbende geeft de werkgever de toestemming om 1,09 EUR per verkregen maaltijdcheque in te houden op zijn nettoloon. De individuele rekening vermeldt de toekenning van maaltijdcheques, het aantal maaltijdcheques en het brutobedrag ervan, verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer.

De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat de geldigheid beperkt is tot 3 maanden en dat hij slechts mag gebruikt worden als betaalmiddel voor een maaltijd of voor de aankoop van gebruiksklare voedingsmiddelen.

De maaltijdcheques worden maandelijks uitgereikt.

De voor een bepaalde kalendermaand verschuldigde maaltijdcheques moeten in éénmaal, uiterlijk in de loop van de volgende maand, door de werkgever aan de werknemer overhandigd worden. HOOFDSTUK VI. - Duur van de overeenkomst

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^