Koninklijk Besluit van 06 juli 2018
gepubliceerd op 30 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202707
pub.
30/07/2018
prom.
06/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202707

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 tot invoering van een systeem van ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 tot invoering van een systeem van ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 tot invoering van een systeem van ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143016/CO/304)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol.

Daarnaast moet de werkgever zowel in het referentiejaar als in het jaar waarin het voordeel wordt toegekend, erkend en gesubsidieerd worden op basis van één van de volgende decreten en/of reglementeringen : - kunstendecreet; - de nominatim in programma H Beleidsdomein CJSM van de begroting van de Vlaamse Overheid ingeschreven organisaties; - het circusdecreet; - het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Zowel structurele als projectmatige subsidies vallen onder het toepassingsgebied.

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 (nr. 114271/CO/304), die voor bepaalde duur geldt tot 31 december 2016, wordt verlengd tot 31 december 2017.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^