Koninklijk Besluit van 06 juni 2012
gepubliceerd op 14 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003171
pub.
14/06/2012
prom.
06/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 : - artikel 245, gewijzigd bij de Programmawet (I) van 24 december 2002; - artikel 271, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, bij de programmawet (I) van 24 december 2002 en bij de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten; - artikel 275, §§ 1 en 2; - artikel 469, gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten en bij de programmawet (I) van 24 december 2002;

Gelet op het KB/WIB 92 : - artikel 80, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten0; - artikel 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 22 oktober 1993, 10 januari 1997, 20 mei 1997, 5 december 1997, 24 juni 1999, 15 december 2003, 23 januari 2004 en 14 april 2009; - artikel 88; - artikel 93, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebru type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van 30 maart 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingspr type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007001076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 sluiten; - bijlage III, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit van toepassing moet zijn op de vanaf 1 juli 2012 betaalde of toegekende inkomsten; - dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In nummer 2.13, C van de toepassingsregels van bijlage III van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 15 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2011 pub. 21/03/2011 numac 2011003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten, worden de woorden « het tarief van 18,75 pct. » vervangen door de woorden « het tarief van 20 pct. ».

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 juli 2012 betaalde of toegekende inkomsten.

Art. 3.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 6 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994.

Wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.

Programmawet (I) van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002 (1e uitgave).

Wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2008 (4e uitgave).

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996 (4e uitgave).

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten3 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 10 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 11 februari 1997.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003261 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Koninklijk besluit van 5 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997010070 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 1997.

Koninklijk besluit van 24 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999003427 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1999.

Koninklijk besluit van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten0, Belgisch Staatsblad van 17 december 2003 (1e uitgave).

Koninklijk besluit van 15 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten1, Belgisch Staatsblad van 23 december 2003 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten2, Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebru type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van 30 maart 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingspr type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007022872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 juni 2007 (2e uitgave).

Koninklijk besluit van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007001076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 december 2007.

Koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 april 2009 (4e uitgave).

Koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 december 2011.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^